Thông báo thay đổi giờ thi Môn Chủ nghĩa xã hội - HK1 năm học 2021-2022

19/11/2021 14:37
Thông báo từ Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần các môn LLCT - HK 1 năm học 2021-2022 Trường ĐH Mở HN:
Tags:

Môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Phòng thi số 53 và 54 có sự thay đổi giờ thi do cô giáo ốm đột xuất, cụ thể giờ thi mới như sau:

Mã phòng thi (*) Tên phòng thi (*) Ngày bắt đầu (*) Ngày kết thúc (*) Thời gian bắt đầu (*) Thời gian kết thúc (*)

THI1121.CNXH.53 CNXH - Phòng thi 53 21.11.2021 21.11.2021 15h30 18h00
THI1121.CNXH.54 CNXH - Phòng thi 54 21.11.2021 21.11.2021 15h30 18h00

Các thông tin khác vẫn như trong thông báo 1 trước đây về DS, Phòng thi, thời gian thi, link phòng thi,... các môn LLCT - HK1 năm học 2021-2022.

Đề nghị các SV thuộc DS 2 phòng thi trên chú ý giờ thi mới để tham gia đúng và đầy đủ.

 

 

(2024 lần xem)