Thông báo Danh sách thi, Lịch thi Đợt 2 các môn Lý luận chính trị - học kỳ 1 năm học 2021-2022 (theo hình thức trực tuyến)

10/12/2021 19:13
Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần HK 1 năm học 2021-2022 Trường ĐH Mở HN thông báo Danh sách, Lịch thi Đợt 2 các môn LLCT - HK1 năm học 2021-2022, như sau:
Tags:

Cách thức dự thi:  

  • Sv đọc kỹ danh sách để xác định đúng mã phòng thi, thời gian (ngày, giờ) thi và link phòng thi tương ứng
  • SV đăng nhập vào hệ thống trực tuyến LMS theo tài khoản (hou) và mật khẩu của sinh viên vào đúng đường liên kết và cần vào sớm 10 phút trước mỗi ca thi.

Danh sách cán bộ trực hệ thống thi trực tuyến:

  • Thầy Thành. Điện thoại: 0902.298.755
  • Thầy Tường. Điện thoại: 0383.156.297
  • Thầy Ân. Điện thoại: 0974.052.772

Mã phòng thi, Thời gian thi,... các học phần:

Stt Mã phòng thi (*) Tên phòng thi (*) Ngày bắt đầu (*) Ngày kết thúc (*) Thời gian bắt đầu (*) Thời gian kết thúc (*) Link phòng thi
1 THI1212.TRIET.01 TRIET - Phòng thi 1 12.12.2021 12.12.2021 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=14362
2 THI1212.CNXH.01 CNXH - Phòng thi 1 12.12.2021 12.12.2021 15h30 16h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=14363
3 THI1212.KTCT.01 KTCT - Phòng thi 1 12.12.2021 12.12.2021 13h00 15h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=14364
4 THI1212.TTHCM.01 TTHCM - Phòng thi 1 12.12.2021 12.12.2021 16h00 18h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=14365
5 THI1212.LSĐ.01 LSĐ - Phòng thi 1 12.12.2021 12.12.2021 16h30 17h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=14366
6 THI1212.ĐLCM.01 ĐLCM - Phòng thi 1 12.12.2021 12.12.2021 17h00 17h30 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=14367
7 THI1212.NLCB.01 NLCB - Phòng thi 1 12.12.2021 12.12.2021 17h30 18h00 https://lms.hou.edu.vn/course/view.php?id=14368


Danh sách thi, Mã phòng thi, ... các học phần cụ thể:

1) Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học:

TT phòng thi
Đơn vị
Mã phòng thi
MÃ SV
HỌ VÀ
TÊN
NGÀY SINH
LỚP
5 Khoa CNTT THI1212.CNXH.01 19A10010250 Lê Thị Mai Anh 4/6/2001 1910A04
6 Khoa CNTT THI1212.CNXH.01 20A10010036 Trần Thị Bình 7/10/2002 2010A05
7 Khoa CNTT THI1212.CNXH.01 19A10010065 Trần Quang Huy 8/26/2001 1910A01
8 Khoa CNTT THI1212.CNXH.01 20A10010008 Nguyễn Hữu Khánh 2/8/2002 2010A05
9 Khoa CNTT THI1212.CNXH.01 20A10010308 Hoàng Đức Mạnh 8/20/2002 2010A03
10 Khoa CNTT THI1212.CNXH.01 20A10010345 Vương Xuân Quân 1/21/2002 2010A01
11 Khoa CNTT THI1212.CNXH.01 20A10010341 Nguyễn Ngọc Sơn 7/11/2002 2010A03
12 Khoa CNTT THI1212.CNXH.01 19A10010324 Cao Thị Thu Thủy 10/26/2001 1910A04
13 Khoa CNTT THI1212.CNXH.01 20A10010274 Đặng Xuân Tùng 3/30/2002 2010A02

 

2) Học phần Kinh tế chính trị:

TT phòng thi
Đơn vị
Mã phòng thi
MÃ SV
HỌ VÀ
TÊN
NGÀY SINH
LỚP
  Khoa CNTT THI1212.KTCT.01 20A10010284 Phạm Gia Khoa 7/11/2002 2010A02

 

2) Học phần Tư tưởng HCM:

TT phòng thi
Đơn vị
Mã phòng thi
MÃ SV
HỌ VÀ
TÊN
NGÀY SINH
LỚP
9 Khoa CNTT THI1212.TTHCM.01 17A10010093 Lê Tuấn Anh 8/24/1999 1710A01
10 Khoa CNTT THI1212.TTHCM.01 16A10010394 Trịnh Anh Duy 7/19/1998 1610A05
11 Khoa CNTT THI1212.TTHCM.01 18A10010271 Trần Đức Tài 7/23/2000 1810A04
12 Khoa CNTT THI1212.TTHCM.01 16A10010168 Nguyễn Anh Tuấn 7/11/1998 1610A03
13 Khoa CNTT THI1212.TTHCM.01 18A10010011 Lương Quý Vinh 1/10/2000 1810A01
14 Khoa CNTT THI1212.TTHCM.01 20A10010260 Quách Long Khánh 8/9/2002 2010A01
15 Khoa CNTT THI1212.TTHCM.01 19A10010316 Nguyễn Khắc Long 1/30/2001 1910A02
16 Khoa CNTT THI1212.TTHCM.01 20A10010308 Hoàng Đức Mạnh 8/20/2002 2010A03
17 Khoa CNTT THI1212.TTHCM.01 19A10010208 Nguyễn Thị Phương 8/10/2001 1910A03
18 Khoa CNTT THI1212.TTHCM.01 19A10010319 Trần Thị Như Quỳnh 11/8/2001 1910A04
19 Khoa CNTT THI1212.TTHCM.01 20A10010341 Nguyễn Ngọc Sơn 7/11/2002 2010A03
20 Khoa CNTT THI1212.TTHCM.01 19A10010171 Nguyễn Công Tình 5/9/2001 1910A01
(691 lần xem)