Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2022-2023

07/08/2022 09:35
Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2022-2023 như sau
Tags: kế hoạch,
ID
/TT
Mảng công việc Nội dung công việc Đối tượng thực hiện Từ Đến trước Y/C minh chứng Ghi chú
  Đào tạo Nộp tham luận Hội thảo Định hướng chuyên môn 4 bộ môn CN; GVCM; BTC 11/07/2022 11/07    
22.ĐHCM Đào tạo Hội thảo Định hướng chuyên môn BLĐK, KH-ĐT,
Tổ Hướng nghiệp, 4 Bộ môn
CVHT, SV >=100 tc
08/08/2022 09/08   Dời sang đầu 22.HK2
  Đào tạo Tổ chức đăng ký sớm KH-ĐT; Sinh viên đang học; SV hết hạn đình chỉ; CVHT 08/08/2022 11/08   Theo hướng dẫn
  Đào tạo Báo cáo tổ chức & đánh giá hoạt động chuyên môn của SV chuyên ngành 4 bộ môn chuyên ngành 10/08/2022 15/8   Qua form
22.HK1.DT.0 Đào tạo Lập kế hoạch đào tạo & xếp lịch BLĐK,
trưởng/phó bộ môn,
KH-ĐT,
GV quan tâm
15/08/2022 20/08 Biên bản họp Phân công GD HK trước,
Biên bản họp tổng kết HK trước
Biên bản họp Phân công GD HK hiện tại
Chú ý Nộp TKB cho P.QLĐT
   22.HK1 Đào tạo HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023   15/08/2022 19/12       
22.NCKH.SV.02 NCKH Họp HĐ thẩm định đăng ký đề tài NCKH SV Hội đồng thẩm định 16/08/2022 17/08    
22.HK1.TN.2 Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên đăng ký lớp môn Đồ án tốt nghiệp SV, CTMS 17/08/2022 18/08   Theo Qui định tốt nghiệp
22.HK1.TN.2.b Đào tạo: Tốt nghiệp SV đăng ký đề nghị hỗ trợ sắp xếp đề tài với các vị trí/loại đề tài phụ thuộc 1 dự án khác (qua Form) SV đã đăng ký lớp môn Đồ án tốt nghiệp và có dự định làm đồ án dạng phụ thuộc 1 dự án khác 17/08/2022 18/08   Đã hướng dẫn trong Hội thảo định hướng chuyên môn năm 2021
22.ĐKCN Đào tạo Tổ chức đăng kí chuyên ngành BLĐK, KHĐT, CVHT, SV 18/08/2022 21/08 1. Thông báo
2. Đơn của SV có ý kiến của CVHT.
3. DS tổng hợp của CVHT.
4. Kết quả duyệt của BLĐK
Quy trình từ 2019.09, có chấm đăng ký chuyên ngành.
Năm học 21-22, chỉ chấp nhận từ 100 tín chỉ trở lên
22.HK1.DT.1 Đào tạo Đăng ký học SV, HV đang học; SV hết hạn đình chỉ; CVHT 18/08/2022 21/08   Theo hướng dẫn
22.HK1.TN.3 Đào tạo: Tốt nghiệp SV, HV đăng ký đề cương đề tài đồ án lên hệ thống SV làm đồ án; HV thạc sĩ 18/08/2022 20/08   Có Hướng dẫn
8 Đào tạo: Tốt nghiệp Duyệt đề cương đồ án (pha 1) GV 19/08/2022 21/8    
  Đào tạo: Tốt nghiệp Duyệt đề cương đồ án (pha 2) HĐK, CTMS 20/08/2022 22/8    
22.HK1.DT.1a Đào tạo Duyệt đăng ký học BLĐK 21/08/2022 22/08    
22.HK1.DT.1b Đào tạo Điều chỉnh đăng ký học Giáo vụ, GVCN, SV 21/08/2022 24/08   Theo hướng dẫn
9 Đào tạo Họp lớp sinh viên đầu kỳ GVCN, SV 21/08/2022 26/08 Thông báo họp lớp;
Biên bản họp lớp;
DS điểm danh
 
22.HK1.Thuchoc Đào tạo Thực học GV, SV, HV thạc sĩ 21/08/2022 13/11    
1 Hướng nghiệp Triển khai Thực tập có giám sát tại doanh nghiệp BLĐK, HĐK, Tổ Hướng nghiệp, CVHT, SV 21/08/2022 19/11 Thông báo
Cam kết (theo mẫu)
SV hoàn thành việc báo cáo thông tin vào Form: https://forms.gle/TDsgu8EzwsW77tye6 trước tuần 10 của học kỳ để xét căn cứ kết thúc lớp
22.HK1.TN.4 Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp Đề cương đề tài đồ án tốt nghiệp KH-ĐT, SV 21/08/2022 21/08/2022 theo Hướng dẫn P17
17 Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên đăng ký các lớp chuyên đề tốt nghiệp SV, CTMS 22/08/2022 24/08    
22.HK1.DA.Xet Đào tạo: Tốt nghiệp Họp HĐK để xét duyệt đề tài ĐA & phân công GVHD Giáo vụ, HĐ Khoa 24/08/2022 25/08 Đề cương đề tài
DS KQ duyệt đề tài + phân công bộ môn phụ trách
P16
22.HK1.DA Đào tạo: Tốt nghiệp TB kết quả xét duyệt đăng ký đồ án, SV nhận giấy mời GV hướng dẫn đồ án tốt nghiệp KHĐT,
SV diện làm Đồ án
25/08/2022 25/08 DSSV ký nhận giấy mời GVHD SV mang theo sổ theo dõi đồ án (liên hệ Thư viện khoa), đến P17
  Tài chính Sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân đã đăng ký tại VCB. SV 1310A trở về sau 28/08/2022 29/08   lưu ý tài khoản phải có số dư lớn hơn số tiền học phí học phí phải nộp 50.000đ.
25 Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra điều kiện chuyên môn cho SV làm đồ án HĐ kiểm tra, SV 01/09/2022 06/09 DS, QĐHĐ, Kết quả ktra Những sv được HĐ yêu cầu
  Đào tạo Báo cáo BLĐK về số SV/lớp không đáp ứng khối lượng đăng ký theo Quy chế để thực hiện xử lý với SV, CVHT liên quan KH-ĐT, BLĐK 04/09/2022 05/09    
22.KTap1 Hướng nghiệp Tổ chức cho SV kiến tập doanh nghiệp Tổ Hướng nghiệp, Bộ môn CS, CVHT, SV 12/09/2022 27/09
Thông báo,
Danh sách đăng ký,
Checklist công việc khi kiến tập
Bài thu hoạch của SV và DS nộp thu hoạch
 
22.HK1.HP.1 Tài chính Thu học phí Tài chính, CVHT, SV 18/09/2022 23/09   Theo mốc nộp tiền trước đó
  Đào tạo Thi Giai đoạn 1/HK KH-ĐT, GV, SV 25/09/2022 02/10   Dự kiến áp dụng cho trường hợp có dịch bệnh
  Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm thủ tục đăng ký báo cáo chất lượng xác định yêu cầu của ĐATN SV, GVHD, KH-ĐT 06/10/2022 07/10    
22.HK1.DA.ĐGYC Đào tạo: Tốt nghiệp Đánh giá chất lượng xác định yêu cầu của ĐATN Gvụ, HĐ kiểm tra,
SV làm ĐA,
SV chuyên ngành,
4 Bộ môn CN
13/10/2022 19/10 Thông báo,
QĐ phân công HĐ
Biên bản từng Đề tài/HĐ
 
56 Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm đồ án nộp xác nhận khắc phục sau kết quả ĐGYC SV làm đồ án được HĐ tiến độ yêu cầu 19/10/2022 19/10 06:00   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
22.HK1.Thi Đào tạo Tổ chức thi học kỳ HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 27/10/2022 01/12 Các QĐ liên quan
KH thi
DS thi
Biên bản HĐ
Chú ý lịch thi các môn chung
59 Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm thủ tục đăng ký báo cáo chuyên môn với các BM SV làm đồ án, GVHD;
BM phụ trách;
BP chuyên trách;
27/10/2022 29/10 Thông báo của các Bộ môn Thực hiện như thông báo của BM và nộp Hồ sơ theo hướng dẫn trong sổ theo dõi quá trình
22.HK1.DA.CMon Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên báo cáo chuyên môn tại các Bộ môn KHĐT;
HĐ cấp bộ môn;
SV làm đồ án, SV chuyên ngành;
Tổ Hướng nghiệp, các Doanh nghiệp quan tâm
02/11/2022 08/11   Hội đồng tại các Bộ môn
22.HK1.DA.BV Đào tạo: Tốt nghiệp Bảo vệ đồ án tốt nghiệp KH-ĐT; Các HĐ, SV liên quan;
Tổ hướng nghiệp, các doanh nghiệp quan tâm;
SV chuyên ngành
30/11/2022 05/12    
22.HK2 Đào tạo HỌC K  Ỳ 2    NĂM HỌC 2021-2022   19/12/2022 24/04    
(16944 lần xem)