Thông báo Họp toàn thể sinh viên tốt nghiệp (thi & bảo vệ) năm học 2011-2012 (Đại học & Cao đẳng)

11/06/2012 15:39
Thực hiện QĐ số 202/QĐ-ĐHM v/v Thanh tra kỳ thi tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng năm học 2011-2012 đồng thời để đảm bảo công tác tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên đúng quy chế, hiệu quả.

 

BCN Khoa CNTT thông báo Họp toàn thể sinh viên tốt nghiệp (thi & bảo vệ) năm học 2011-2012 (Đại học & Cao đẳng):

   - Thời gian: 14h00, ngày 13/6/2012

   - Địa điểm: Cơ sở 2, Khoa CNTT

   - Nội dung:  

             1) Thông báo yêu cầu nộp quyển báo cáo "Chuyên đề lập trình ứng dụng" (01 bản nộp Khoa để bảo vệ & lưu có đánh giá, xác nhận của GV phụ trách, 01 bản nộp GV phụ trách);

             2) Thông báo danh sách hội đồng bảo vệ (đ/v SV bảo vệ đồ án); lịch thi, phòng thi (đ/v SV thi tốt nghiệp);

             3) Nộp tiền lệ phí để làm bằng tốt nghiệp (thu theo quy định của Viện: 200.000 đ / SV );

             4) Triển khai các công tác khác liên quan đến tổ chức thi và bảo vệ tốt nghiệp cho SV.

(13705 lần xem)