Sinh viên tốt nghiệp khoa CNTT từ năm học 2013-2014 cần đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ B1 theo khung tham chiếu châu Âu

07/03/2013 11:24
Ngày 07/02/2013, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã kí quyết định số 75/QĐ-ĐHM về việc Ban hành kế hoạch triển khai dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2012-2020.

 

Kế hoạch này là bước triển khai cụ thể tại Viện ĐH Mở Hà Nội căn cứ theo Quyết định 1400/QĐ-TTg ngày 30/09/2008 của Thủ tướng Chính phủ về đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” và các công văn hướng dẫn triển khai (số 808/KHH-GD ĐT, 7274/BGDĐT-GDĐH) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu của kế hoạch này là:

-          Nâng cao năng lực ngoại ngữ của sinh viên và học viên sau khi tốt nghiệp, góp phần thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng của nhà trường

-          Đảm bảo chuẩn năng lực của các giảng viên đang tham gia giảng dạy ngoại ngữ tại Viện ĐH Mở HN theo qui định của Bộ GD ĐT.

-          Đảm bảo chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ của sinh viên và học viên thuộc tất cả các hệ đào tạo tại Viện ĐH Mở HN theo qui định của Bộ GD ĐT.

Cũng theo kế hoạch này, liên quan đến sinh viên các hệ đào tạo khoa CNTT có một số nội dung sau:

-          Từ năm học 2013-2014, sinh viên không chuyên ngữ hệ cao đẳng, đại học chính quy đạt chuẩn đầu ra tối thiểu tương đương B1 theo khung tham chiếu châu Âu.

-          Đến năm 2020, sinh viên không chuyên ngữ thuộc tất cả các loại hình đào tạo và chuyên ngành đào tạo đạt chuẩn đầu ra tối thiểu tương đương B1 theo khung tham chiếu châu Âu.

Để thực hiện thành công nhiệm vụ này, bản kế hoạch cũng nêu rõ những nội dung cần đổi mới, đầu tư như giáo trình, học liệu, hạ tầng công nghệ, phương pháp giảng dạy – kiểm tra đánh giá và có cơ chế tài chính phù hợp.

Khoa CNTT  đã cung cấp thông tin này cho giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp và giao nhiệm vụ chuẩn bị kế hoạch bổ trợ chi tiết cho một số cán bộ để triển khai trong thời gian tới.

(35875 lần xem)