Thông báo v/v thực hiện kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp

14/05/2013 16:00
Thực hiện kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp (ĐATN),Khoa Công nghệ Thông tin (CNTT)đã tiến hành kiểm tra tiến độ đồ án 2 lần nhằm nâng cao chất lượng kết quả thực hiện Đồ án của sinh viên tốt nghiệp.

     Để thực hiện các hoạt đông tiếp theo trong kế hoạch, Khoa yêu cầu tất cả các sinh viên thực hiện các công việc như sau:

  • Ngày 21+22/05/2013: Sinh viên (SV) kiểm tra và sửa lại (nếu cần) các thông tin cá nhân về đồ án trên trang Web của Khoa, nếu thông tin sai lệch, SV sẽ không được bảo vệ TN
  • Ngày 24/05/2013, 8h00-11h00: SV nộp báo cáo bản mềm ĐATN để xét duyệt định dạng theo mẫu của ĐATN năm 2013.
  • Ngày 28/05/2013: Nhận kết quả xét duyệt hình thức báo cáo ĐATN. SV cần sửa lại hình thức đĩa và quyển trình bày theo đúng quy định của Khoa.
  • Ngày 30/05/2013: SV nộp quyển in đầy đủ theo mẫu đã ban hành, đã sửa + đĩa chương trình và Nhận xét của Giáo viên hướng dẫn (có thể nộp bản nhận xét sơ lược).
  • Ngày 05/06/2013: SV nhận giấy mời Giáo viên phản biện
  • Ngày 08/06/2013: Test chương trình đồ án tốt nghiệp.
  • Từ 9/6/2013 đến sát ngày bảo vệ: SV kiểm tra, khắc phục các vấn đề chưa đạt (nếu có) của chương trình đồ án theo yêu cầu/tư vấn của Giáo viên test chương trình.

Dự kiến bảo vệ tốt nghiệp từ 12/6 đến 15/6/2013.

     Các hoạt động theo kế hoạch trên khi thực hiện SV liên lạc với cô Nguyễn Thanh Thủy (cơ sở 1).

     Khoa CNTT yêu cầu các sinh viên nghiêm túc thực hiện đúng kế hoạch trên, các giáo viên nhắc nhở sinh viên mình hướng dẫn. Các sinh viên không đảm bảo kế hoạch sẽ bị xem xét kỷ luật theo quy định. 

(15256 lần xem)