Thông báo v/v Thay đổi mức học phí năm học 2013-2014 của Viện Đại học Mở Hà Nội

08/10/2013 10:17
Khoa CNTT thông báo nội dung Quyết định số 328 và 404/QĐ-ĐMH của Viện đại học Mở Hà Nội về Mức thu học phí năm học 2012-2013.

Theo các quyết định trên, mức thu học phí năm học 2013-2014 có những thay đổi như sau:

- Học phí hệ chính quy (niên chế): 2.825.000đ/1 kỳ học
- Học phí hệ chính quy Đại học (tín chỉ) : 148.000đ/1 tín chỉ
- Học phí hệ chính quy Cao đẳng (tín chỉ): 127.000đ/1 tín chỉ
- Học phí hệ không chính quy (Tại chức, Liên thông - niên chế): 4.235.000đ/ 1 kỳ học
 
 
 
(19290 lần xem)