Thông báo v/v Thu học phí học kỳ I năm học 2013-2014 (lần 2)

05/11/2013 12:38
Khoa CNTT thông báo thu học phí học kỳ I năm học 2013-2014 (lần 2) như sau

- Địa điểm thu HP: Cơ sở 2 Khoa CNTT – 96 Định Công, Thanh Xuân

- Thời gian:

TT

KHÓA

NGÀY THU

THỜI GIAN

MỨC THU

1

0010B

6/11/2013

13g00-16g00

2.825.000đ/kỳ

2

0212B1

12/11/2013

13g00-16g00

4.325.000đ/kỳ

3

0011B

6/11/2013

13g00-16g00

148.000Đ/1 tín chỉ

4

1210A

6/11/2013

13g00-16g00

148.000Đ/1 tín chỉ

5

0711B

6/11/2013

13g00-16g00

127.000Đ/1 tín chỉ

(10953 lần xem)