[2013-2014] Kế hoạch triển khai học kỳ 2

07/12/2013 09:56
Khoa CNTT thông báo kế hoạch triển khai học kỳ 2 năm học 2013-2014 như sau
Tags: thông báo,

Kế hoạch học kỳ 2 năm học 2013-2014

  • SV cuối khóa (K10, 711Bx) phải đăng ký trả nợ môn trong HK2 để đảm bảo điều kiện tốt nghiệp.
  • SV tín chỉ có nguyện vọng học cải thiện điểm hoặc trả nợ môn mà không có trên CTMS đăng ký với GVCN để được xem xét chấp nhận.
  • Đề nghị các SV  theo dõi  thông  tin  trên Web & bảng  tin để  thực hiện kế hoạch học tập kịp thời.
  • SV cuối khóa  theo dõi kế hoạch tốt nghiệp (đã ban hành) để  thực hiện đầy đủ và kịp thời.
  • Sinh viên nào không thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm theo đúng kế hoạch sẽ bị xem xét không đảm bảo quyền lợi trong các hoạt động học tập & rèn luyện tại Khoa. 

Lưu ý: Lịch họp lớp sinh viên đầu kì được thay đổi sang ngày 24/12 theo thông báo mới tại Thông báo v/v Thay đổi lịch họp lớp đầu học kỳ 2 năm học 2013-2014 

(14318 lần xem)