Thông báo v/v Tổ chức thi Chính trị cuối khoá (năm học 2013-2014)

24/02/2014 10:27
Khoa CNTT thông báo tới SV năm cuối Kế hoạch thi Chính trị cuối khoá (năm 2013-2014) như sau:
 1. Thời gian: 7:30 15/03/2014
 2. Địa điểm: Cơ sở 2 - khoa CNTT
 3. Nội dung: sinh viên đăng ký 1 trong 3 môn
  • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
  • Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 4. Đề cương ôn tập & thông báo chi tiết: file đính kèm
 5. Danh sách SV đã đăng ký dự thi: file đính kèm
 6. Tài liệu để ôn tập và tham khảo do Ban đề thi thông báo (ngày 26/02/2014): file đính kèm
(14527 lần xem)