Thông báo kế hoạch thi và bảo vệ tốt nghiệp khoá 0010B, 0711B

30/05/2014 15:59
Khoa CNTT thông báo kế hoạch thi vào bảo vệ tốt nghiệp khoá 0010B, 0711B như sau
Thời gian Nội dung Địa điểm Ghi chú
27/05/2014 09:00 Họp SV chuẩn bị Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp CS2  
31/05/2014 09:00 SV diện làm đồ án nộp giấy nhận xét sơ bộ của GV hướng dẫn CS2 gặp thầy Huy
02/06/2014
14:00
SV diện làm đồ án đến nhận giấy mời GV phản biện CS2 gặp thầy Huy
09/06/2014 SV diện thi tốt nghiệp nộp kết quả (báo cáo, chương trình theo mẫu) đề tài Thực hành tốt nghiệp và xác nhận của GV hướng dẫn CS2  
10/06/2014 08:00

- Hội đồng kiểm tra chương trình của các Đồ án tốt nghiệp

- SV diện làm đồ án nộp 02 quyển đồ án (theo mẫu)

CS2  
12/06/2014 (giờ thông báo sau) Thi tốt nghiệp CS2  
13/06/2014 (giờ thông báo sau) Thi tốt nghiệp CS2  
15/06/2014 (giờ thông báo sau) Bảo vệ đồ án tốt nghiệp CS2  
(25394 lần xem)