Thông báo Số lượng quyển báo cáo đồ án tốt nghiệp cần nộp với mỗi đề tài

09/06/2014 22:29
Theo tin mới nhận từ Bộ phận giáo vụ phụ trách công tác thu nhận báo cáo đồ án tốt nghiệp đại học khoa CNTT:

Ngoài số quyển đồ án nộp cho Giáo viên hướng dẫn, Giáo viên phản biện theo yêu cầu của giáo viên, sinh viên diện làm đồ án tốt nghiệp cần nộp cho khoa
N +1 quyển đồ án (theo mẫu qui định)/mỗi đề tài.
Trong đó: N là số thành viên thực hiện đề tài

VD: Đề tài A có 02 sinh viên cùng thực hiện thì phải nộp 02 + 1= 3 quyển đồ án

Trên mỗi quyển đồ án phải bao gồm đầy đủ các thông tin như trong qui định.
Đặc biệt, phải in đầy đủ họ tên của tất cả các sinh viên thực hiện đồ án (theo quyết định đã được khoa phê duyệt).

Nội dung mới được thông báo bổ sung ngày 10/06

1) Khoa chấp nhận thu nhận cho các em SV cả những báo cáo đã in thành quyển ĐATN (theo chỉ dẫn trước đây mà không kịp chỉnh sửa).

2) Thời hạn: lùi thời hạn nộp thêm 01 ngày (đến hết ngày 11/06, theo giờ hành chính) cho những SV chưa nộp;

(35819 lần xem)