Một số vấn đề cần lưu ý trong đợt Đăng ký lớp tín chỉ Học kì 1 năm học 2014-2015

24/08/2014 23:22
Đợt đăng ký tín chỉ học kì 1 năm học 2014-2015 có một số vấn đề cần lưu ý như sau:
  1. Hệ thống CTMS tự động chặn không cho đăng ký đối với những sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí (theo thông báo)
  2. Các lớp học Giáo dục thể chất áp dụng cho sinh viên khoá 1210A (theo thông báo đã công bố)
  3. Các lớp chuyên đề dành riêng (các đăng kí không đúng đối tượng sẽ bị huỷ bỏ):
    • Chuyên đề thực tập chuyên ngành: dành cho sinh viên khoá 0011B
    • Chuyên đề thực tập ngành: dành cho sinh viên 1210A, 0011B
    • Chuyên đề thực tập cơ sở: dành cho sinh viên 1310A, 1210A, 0011B
(31905 lần xem)