Thông báo v/v chuẩn bị tốt nghiệp cho SV làm Đồ án & CĐTN

22/12/2014 09:59
Khoa CNTT thông báo kế hoạch chuẩn bị Tốt nghiệp cho sinh viên là Đồ án và Chuyên đề tốt nghiệp như sau:
  1. Kế hoạch chuẩn bị Tốt nghiệp:

Thông báo nộp kinh phí học GDQP

2. Download Hướng dẫn trình bày quyển báo cáo Đồ án tốt nghiệp, quyển báo cáo Chuyên đề tốt nghiệp

(27745 lần xem)