Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 1 năm học 2014-2015 Môn Chuyên đề TN, đồ án TN, Giáo dục QP, Giáo dục TC

22/12/2014 22:26
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch thu các môn Đồ án tốt nghiệp, Chuyên đề tốt nghiệp, Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục thể chất như sau:

- Các khoản thu:

+ Học phí môn: CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: Khóa 0011B, 0711B

+ Học phí môn: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG (8 tín chỉ), GIÁO DỤC THỂ CHẤT (2 tín chỉ) khoá 1410A

- Địa điểm thu HP: Cơ sở 2 Khoa CNTT – 96 Định Công, Thanh Xuân

- Thời gian:

TT

KHÓA

NGÀY THU

THỜI GIAN

MỨC THU

1

0011B

30/12/2014

13g30-16g00

170.000Đ/1 tín chỉ

2

711B1, 711B2

30/12/2014

13g30-16g00

141.000Đ/1 tín chỉ

3

1410A

30/12/2014

5/1/2014

13g30-16g00

170.000Đ/1 tín chỉ

(25579 lần xem)