Qui trình xử lý đăng kí các lớp Chuyên đề tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp trên hệ thống CTMS

27/12/2014 12:04
Các lớp Chuyên đề tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp cho phép sinh viên đăng kí thông qua hệ thống CTMS theo các tiêu chí như sau
Theo Thông báo v/v qui định tổ chức tốt nghiệp theo học chế tín chỉ - khoa CNTT  đã công bố, các lớp tín chỉ các môn Chuyên đề Lập trình ứng dụng (CSDL), Chuyên đề Công nghệ phần mềm và ứng dụng, Đồ án tốt nghiệp được hệ thống CTMS tự động xét điều kiện theo các tiêu chí sau
  1. Điểm trung bình tích luỹ 
  2. Số tín chỉ tích luỹ 
  3. Loại trừ: Sinh viên đăng ký làm Đồ án tốt nghiệp thì không được đăng kí vào 2 lớp chuyên đề còn lại và ngược lại

Các lớp tín chỉ tốt nghiệp

Ngoài ra, qua trao đổi và được sự thống nhất của ban chủ nhiệm khoa CNTT, các ràng buộc môn học tiên quyết đang có trong CTMS của các môn Chuyên đề tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp trên đều tạm thời không áp dụng (từ 12:00 27/12/2014)

Qui trình kiểm tra điều kiện với các lớp này sẽ áp dụng cả 2 pha: tiền kiểm (trước đăng kí) và hậu kiểm (sau đợt đăng kí) 

(31219 lần xem)