Thông báo số 3 v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ học kỳ II năm học 2014-2015

12/01/2015 13:20
Khoa CNTT mở mới 1 lớp Tiếng Anh cơ bản 3, cho phép đăng kí và điều chỉnh với một số lớp tín chỉ khác.

Căn cứ kết quả điều chỉnh đăng kí tín chỉ đến hết ngày 11/01/2014, khoa CNTT thông báo một số điều chỉnh mới như sau:

 1. Điều chuyển các đăng kí cuối cùng - không bị trùng lịch môn Quản lý dự án CNTT từ lớp AAB7152014.2  sang lớp AAB7152014.3 để đảm bảo điều kiện học tập cho sinh viên
 2. Mở mới một lớp Tiếng Anh cơ bản 3, cho phép sinh viên đăng kí (theo lịch đăng kí trong CTMS)
 3. Cho phép đăng kí bổ sung vào một số lớp liên quan đến lịch học của lớp AAB7152014.2
 4. Huỷ một số lớp tín chỉ sau do không đạt chỉ tiêu:
  1. Chuyên đề thực tập chuyên ngành - GV Nguyễn Thành Huy
  2. Toán rời rạc - GV Lê Thị Thanh Thuỳ
  3. Giải tích 1 - GV Nguyễn Tài Hào
  4. Tư tưởng Hồ Chí Minh - GV Lương Minh Hạnh
(26521 lần xem)