Mẫu Báo cáo thu hoạch Chính trị cuối khoá

29/01/2015 23:16
Sinh viên sau khi tham gia lớp học cần làm báo cáo thu hoạch
  1. Thời gian: Chiều thứ 4 - 4/2/2015
  2. Địa điểm: văn phòng khoa CS2
  3. Cán bộ thu: Cô Nhân (CB trực văn phòng)
  4. Hình thức thu: Cán bộ lớp (hoặc đại diện lớp) thu và tập hợp rồi nộp theo lớp
  5. Cách thức làm báo cáo: 
    viết tay trả lời các câu hỏi có sẵn theo mẫu. Báo cáo đóng quyển và bìa cẩn thận
(150695 lần xem)