Thông báo v/v Đăng ký học lại cho sinh viên nợ môn

10/09/2011 23:13
Kính gửi: Các đồng chí Giáo viên chủ nhiệm, sinh viên còn nợ thi của các lớp, Giáo vụ khoa.
Tags:

 

  • Căn cứ qui chế ban hành theo quyết định số số 25 /2006/QĐ-BGDĐT
  • Căn cứ nguyện vọng của sinh viên các lớp năm thứ 02, 03, 04.

 

            Để tạo điều kiện cho sinh viên trả nợ dần các môn học còn nợ từ các học kỳ trước, khoa Công nghệ Thông tin cho phép sinh viên đăng ký học lại cùng các năm dưới trong năm học này.

 Đối tượng học lại:

tất cả các sinh viên khóa 08, 09, 10 còn nợ môn từ năm thứ I.

Điều kiện để đăng ký:

-         Môn đăng ký học lại không được trùng lịch với các môn hiện đang theo học.

-         Tổng số môn đang học và đăng ký học lại  không vượt quá 8 môn.

Nghĩa vụ khi học lại:

-         Phải thực hiện nghĩa vụ tài chính (Tiền học và thi lại).

-         Phải nghiêm túc thực hiện lich lên lóp.

Trình tự thực hiện việc đăng ký học lại:

1.      Xem thời khóa biểu, chọn giờ học (lớp).

2.      Đăng ký với giáo viên chủ nhiệm.

3.      Giáo viên chủ nhiệm chuyển danh sách và đơn đăng ký cho Giáo vụ khoa để lập danh sách ghép lớp.

4.      Thực hiện nghĩa vụ tài chính.

 Chú ý: Sinh viên học lại phải có đầy đủ điểm chuyên cần và đểm kiểm tra mới được dự thi cuối kỳ.

(1321 lần xem)