Các biểu mẫu dùng trong quá trình thi, bảo vệ và xét tốt nghiệp

12/03/2015 08:44
Tập hợp các biểu mẫu dùng trong trong quá trình thi, bảo vệ và xét tốt nghiệp dành cho sinh viên
 1. Đơn xin làm đồ án tốt nghiệp (cập nhật 19/12/2015, dành cho SV thiếu điều kiện theo Qui định)
 2. Hướng dẫn về nội dung Đề cương đề tài Đồ án tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ Thông tin
 3. Hướng dẫn Đăng ký thông tin Đề tài đồ án tốt nghiệp lên CTMS (bước này cần thực hiện trước khi nộp đăng ký đề tài)
 4. Đơn xin thi lại tốt nghiệp
 5. Qui định trình bày Đồ án tốt nghiệp, báo cáo Chuyên đề & Bài tập lớn 
  (phiên bản 4.5.2.1)
 6. Mẫu phiếu Thông tin đồ án tốt nghiệp đại học (Tiếng Việt & Tiếng Anh)
  (bản cập nhật 02/12/2015: docx, pdf)
 7. Mẫu Phiếu đánh giá chuyên đề tốt nghiệp
 8. Tham khảo: Qui trình thu hồ sơ đăng ký bảo vệ đồ án (cập nhật 02/12/2015)
 9. Mẫu Nhận xét phản biện Đồ án tốt nghiệp đại học (dành cho Giáo viên phản biện)
 10. Mẫu Xác nhận đã chỉnh sửa đồ án theo yêu cầu của Hội đồng chấm bảo vệ
  (cập nhật 23/11/2016)
 11. Mẫu 23: Tờ khai sinh viên (dùng cho sinh viên trước khi tốt nghiệp)
 12. Đơn xin xét công nhận tốt nghiệp (dùng cho sinh viên được đào tạo theo học chế Tín chỉ)
 13. Yêu cầu đối với Hồ sơ Xét công nhận tốt nghiệp
 14. Mẫu Phiếu nhận xét phản biện Đồ án Tốt nghiệp đại học (Phần sản phẩm CNTT mức nguyên mẫu (Prototype)) - (cập nhật 23/11/2020)
 15. Mẫu Phiếu nhận xét phản biện Luận văn Thạc sĩ ngành CNTT (cập nhật 02/07/2021)
(248961 lần xem)