Thông báo Kết quả kiểm tra tiến độ Chuyên đề tốt nghiệp bậc Đại học (lần 2), Cao Đẳng (lần 1)

29/03/2015 09:17
Khoa CNTT tổng hợp và thông báo kết quả kiểm tra tiến độ các chuyên đề tốt nghiệp như sau

Bậc Đại học

Bậc Cao đẳng

Lưu ý: những sinh viên chưa nộp báo cáo kiểm tra tiến độ cần khẩn trương nộp về Văn phòng khoa (gặp cô Thuỷ) trước ngày 01/04 nếu không sẽ bị xem xét xử lý kết quả Chuyên đề tốt nghiệp theo qui định.

(15325 lần xem)