Thông báo v/v Triển khai Seminar đánh giá chuyên môn đồ án tại bộ môn phụ trách (HK1 - năm học 2015-2016)

07/11/2015 11:08
Thực hiện Kế hoạch tốt nghiệp kỳ 1 năm học 2015-2016, để triển khai Seminar đánh giá chuyên môn đồ án, sinh viên cần thực hiện các yêu cầu sau:
 1. Sinh viên đọc kĩ hướng dẫn tại trang 17 của Sổ theo dõi quá trình thực hiện đồ án
 2. Sinh viên mang theo Sổ theo dõi, tới nhận lịch phân công và nghe phổ biến từ bộ môn theo lịch cụ thể như sau
  Bộ môn phụ trách Thời gian Phòng
  Công nghệ phần mềm 15:00 09/11/2015 P14
  Hệ thống thông tin 15:00 10/11/2015 P15
  Mạng và Hệ thống máy tính 14:00 10/11/2015 P15
 3. Lịch đăng ký tham gia Seminar báo cáo chuyên môn
  • Thời gian: 9:00 -15:00 ngày 12/11/2015
  • Địa điểm: P13 (cô Thuỳ)
  • Mang theo Sổ theo dõi đã có xác nhận lịch phân công của Bộ môn phụ trách và các loại tài liệu theo hướng dẫn tại Sổ theo dõi
 4. Lịch triển khai Seminar báo cáo chuyên môn tại bộ môn theo kế hoạch của Bộ môn phụ trách
(28619 lần xem)