Kết quả Seminar đánh giá chuyên môn (lần 2) cho Sinh viên làm đồ án do bộ môn Công nghệ phần mềm phụ trách

04/12/2015 21:51
Qua lần đánh giá thứ 2, bộ môn Công nghệ phần mềm (CNPM) thông qua về chuyên môn phần thực hiện đề tài cho 13/17 sinh viên

Theo Kết quả seminar đánh giá lần 1, bộ môn CNPM đã tổ chức seminar đánh giá lần 2 vào ngày 03/12 và kết quả lần đánh giá này như sau (click vào hình để xem ảnh lớn):

Báo cáo chuyên môn lần 2

Báo cáo chuyên môn lần 2

(25695 lần xem)