Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

23/12/2015 11:23
Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 Khoa Công nghệ Thông tin thông báo kế hoạch thực hiện đồ án và chuyên đề tốt nghiệp cho sinh viên ĐH, CĐ học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 như sau:

Sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp - ĐATN

STT Nội dung công việc Thời gian thực hiện Địa điểm CB phụ trách Ghi chú
1 Họp SV phổ biến kế hoạch công tác thực hiện ĐATN 15h00, 18/12/2015 CS2 Cô Thủy BCNK, GVCN
2 SV đăng ký lớp môn ĐATN và đăng ký thông tin đồ án vào hệ thống 23-24/12/2015 CTMS CTMS  
3 SV nộp Đăng ký đề tài đồ án tốt nghiệp (theo Qui định) 8h00 - 10h00, 25/12/2015 CS2 Cô Thủy  
4 Các Bộ môn và HĐ Khoa họp xét duyệt đề tài đồ án TN  26/12/2015 - 4/1/2016   BCNK  
5 SVnhận Kết quả Xét duyệt đề tài & giấy mời GV hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp 9h00 - 10h00, 5/1/2016 CS2 Cô Thủy Mang theo Sổ theo dõi Quá trình thực hiện TN (liên hệ thầy Hiểu)
6 Nộp học phí (Theo lịch chung) CS2 Cô Nga  
7 SV gặp GVHD để triển khai thực hiện Đồ án tốt nghiệp Từ ngày 5/1/2016 CS1 Cô Thủy  
8 Đăng ký kiểm tra điều kiện chuyên môn 12/1/2016 P13 Cô Thùy Mang theo sổ theo dõi
9 Kiểm tra điều kiện chuyên môn thực hiện đề tài (với những SV được HĐ yêu cầu) 19/1/2016 CS2
Các bộ môn phụ trách
 
10 Trả kết quả kiểm tra điều kiện chuyên môn 8h00 - 10h00, 21/1/2016 P13 Cô Thùy  
11 SV làm thủ tục xin đăng ký báo cáo tiến độ (theo hướng dẫn trong sổ theo dõi) 8h00 - 10h00, 4-5/3/2016 CS2 Cô Thủy Thầy Hiểu
12 SV Báo cáo tiến độ đồ án tốt nghiệp 8-13/3/2016 CS2 HĐ kiểm tra Chi tiết TB sau
13 Thông báo kết quả kiểm tra tiến độ Đồ án TN 17/3/2016 Web+Bảng tin Cô Thủy  
14 SV làm thủ tục xin đăng ký báo cáo chuyên môn (theo hướng dẫn trong sổ theo dõi)
8-10h;
14-16h, 24/3/2016
P13 Cô Thùy  
15 SV Báo cáo chuyên môn tại các Bộ môn
29/3/2016 - 3/4/2016
CS2 HĐ kiểm tra Chi tiết theo TB của bộ môn
16 Trả kết quả đánh giá chuyên môn 4 - 5/4/2016 CS2 Các bộ môn phụ trách  
17 SV nộp hồ sơ xin làm thủ tục bảo vệ tốt nghiệp
(theo qui trình)
8h30 - 11h00, 14h00 - 16h00, 20-21/4/2016 CS2 Thầy Hiểu  
18 Họp SV chuẩn bị công tác bảo vệ ĐATN Tháng 4/2016 CS2 Thầy T.Dũng Chi tiết TB sau
19 Họp HĐK để xem xét phân công GV phản biện 22/4/2016   HĐK  
20 SV nhận kết quả xét duyệt & giấy mời GV phản biện đồ án TN 9h00 - 11h00, 26/4/2016 CS2 Cô Thủy Thầy Hiểu
21 SV hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bảo vệ ĐATN (theo Qui định)  8h30 - 11h00, 14h00 - 16h00 4/5/2016   Cô Thủy Nộp sổ theo dõi
22 SV bảo vệ đồ án tốt nghiệp

6 - 10/5/2016

13/05/2016

CS2 HĐBV  
23 SV nộp quyển ĐATN (theo Qui định) và ký DS thi môn Đồ án

8h30 - 11h00, 14h00 - 16h00
3 ngày sau buổi bảo vệ
19/05/2016

CS2 Thầy Hiểu  
24 SV nộp đơn và hồ sơ xin xét công nhận tốt nghiệp (theo Qui định)

8h30-11h00, 14h00-16h00,
16-17/5/2016
23, 24/05/2016
25, 26/05/2016

  Thầy Hiểu Cô Trang
25 Trong quá trình thực hiện đề tài, nếu cần chỉnh sửa thông tin đề tài sau khi được duyệt (bước 4), SV cần thực hiện theo Qui định        

Sinh viên thực hiện chuyên đề tốt nghiệp (LTƯD, CNPM&UwD) - CĐTN

STT Nội dung công việc Thời gian thực hiện Địa điểm CB phụ trách Ghi chú
1 Họp SV phổ biến kế hoạch công tác thực hiện CĐTN 15h00, 18/12/2015 CS2 Cô Thủy BCNK, CBCT, GVCN
2 SV đăng ký lớp môn CĐTN  5-6/1/2016 CTMS CTMS  
3 SV nhận đề tài Chuyên đề tốt nghiệp 14h00, 8/1/2016 CS2 Cô Thủy
Mang theo Sổ theo dõi Quá trình thực hiện CĐ tốt nghiệp (liên hệ thầy Hiểu)
4 Nộp học phí (Theo lịch chung) CS2 Cô Nga  
5 SV nộp xác nhận tiến độ CĐTN lần 1  8h00 - 10h00, 1/2/2016 CS2 Thầy Hiểu
photo sổ theo dõi đến ngày nộp
6 Thông báo kết quả tiến độ CĐTN lần 1 3/2/2016 Web+Bảng tin Cô Thủy  
7 SV nộp xác nhận tiến độ CĐTN lần 2  8h00 - 10h00, 3/3/2016 CS2 Thầy Hiểu
photo sổ theo dõi đến ngày nộp
8 Thông báo kết quả tiến độ CĐTN lần 2 7/3/2016 Web+Bảng tin Cô Thủy  
9 SV nộp xác nhận tiến độ CĐTN lần 3 8h00 - 10h00, 31/3/2016 CS2 Thầy Hiểu
photo sổ theo dõi đến ngày nộp
10 Thông báo kết quả tiến độ CĐTN lần 3 4/4/2016 Web+Bảng tin Cô Thủy  
11 SV nộp báo cáo CĐTN (có nh.xét đánh giá của GVHD - theo mẫu Phiếu đánh giá chuyen đề tốt nghiệp) 8h00 - 11h00, 29/4/2016 CS2 Thầy Hiểu  
12 Họp SV chuẩn bị công tác Thi TN Tháng 4/2016 CS2 Thầy T.Dũng
Chi tiết TB sau
13 SV thi các chuyên đề tốt nghiệp

6-10/5/2016

11,12/05/2016

CS2 HĐ Thi
Chi tiết TB sau
14 SV nộp đơn và hồ sơ xin xét công nhận tốt nghiệp (theo Qui định) 8h30-11h00, 14h00-16h00,
16-17/5/2016
23, 24/05/2016
25, 26/05/2016
  Thầy Hiểu
Cô Trang,
Thầy Hiểu
* Thi điều kiện tốt nghiệp: môn Tiếng Anh chuẩn đầu ra (yêu cầu đối với tất cả sinh viên trước khi tốt nghiệp) Theo kế hoạch chung của nhà trường
(36837 lần xem)