Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK2 năm học 2015-2016 (TB số 4)

16/01/2016 09:23
Thông báo v/v thay đổi GV ở 2 lớp Giải tích 2
Tags: tín chỉ, thông báo, 2015-2016

Do thầy Ngô Thế Khánh đột xuất có việc bận,  không tham gia giảng 2 lớp Giải tích 2 được. Được sự đồng ý của ban chủ nhiệm khoa CNTT, Bộ môn Cơ sở mời GV dạy thay như sau:

  1. Thầy Nguyễn Địch dạy lớp Chiều thứ 4
  2. Thầy Nguyễn Tài Hào dạy lớp Chiều thứ 5
(16259 lần xem)