Thông báo v/v Tổ chức seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp (lần 2) cho những sinh viên chưa được thông qua trong đợt seminar các ngày 04, 05, 06/04/2016 (Bộ môn CNPM)

12/04/2016 08:11
Bộ môn công nghệ phần mềm thông báo v/v Tổ chức seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp (lần 2) cho những sinh viên chưa được thông qua trong đợt seminar các ngày 04, 05, 06/04/2016 như sau:
Tags:

1.      Lịch đăng ký seminar lần 2

  • Thời gian: 14:00 ngày 13/04/2016
  • Địa điểm:  Bộ môn Công nghệ phần mềm – P14 – CS2 khoa CNTT
  • Hồ sơ:

-   Bản in quyển báo cáo, bản in slide (theo qui định )

-   Sổ theo dõi quá trình thực hiện đồ án có chữ kí và ý kiến đồng ý cho SV đăng ký báo cáo lại của Giáo viên hướng dẫn trên biên bản seminar chuyên môn lần 1

-   Đơn xin báo cáo chuyên môn lần 2 (đối với SV diện bị Đề nghị dừng sau seminar lần 1)

2.      Thời gian:

  • Hội đồng SE15: 08:00 14/04//2016
  • Hội đồng SE16: 13:00 14/04/2016

3.      Địa điểm: CS2 khoa CNTT – Viện ĐH Mở HN

4.      Hội đồng sẽ xem xét tính đúng đắn của đồ án và đánh giá chuyên môn thực hiện của sinh viên căn cứ theo biên bản đánh giá chuyên môn lần 1.

Danh sách sinh viên các hội đồng:

Báo cáo chuyên môn

Báo cáo chuyên môn

(5939 lần xem)