Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2017-2018 (cập nhật 09/10)

08/08/2017 18:19
Khoa CNTT thông báo Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2017-2018 như sau
Tags: kế hoạch, thông báo, Tốt nghiệp,

(kế hoạch cập nhật ngày 09/10/2017)

Mảng công việc Nội dung công việc Thực hiện Từ Đến trước Y/C minh chứng Ghi chú
Đào tạo: Công tác SV Sinh hoạt chính trị, công dân, sinh viên đợt 2/2017 Nguyễn Đức Hiểu,
KH-ĐT
31/07 20/08 Thông báo http://www.fithou.edu.vn/Article.aspx?aid=1154&cid=4
Đoàn TN Chào tân sinh viên Đoàn TN + SVTN + CVHT hỗ trợ 01/08 01/09    
Đoàn TN Tuần sinh hoạt công dân sinh viên Đoàn TN + SVTN 01/08 01/09    
Đào tạo: Tốt nghiệp Nhận đăng ký thi CĐR NL ngoại ngữ đợt 2/2017 KH-ĐT 07/08 12/08 Thông báo ĐK dự thi
DS đăng ký dự thi
DS đóng tiền
http://fithou.edu.vn/Article.aspx?aid=1114&cid=3
Đào tạo Thông báo kế hoạch học kỳ Giáo vụ, GVCN, SV
Web & bảng tin, PĐT, PKT
07/08      
Đào tạo Lập kế hoạch đào tạo & xếp lịch BCNK, Giáo vụ,
GV quan tâm
11/08 14/08 Biên bản họp Phân công GD HK trước,
Biên bản họp tổng kết HK trước
Biên bản họp Phân công GD HK hiện tại
HK3 năm trước
Đào tạo: Tốt nghiệp Thi CĐR NL ngoại ngữ đợt 2/2017 Hội đồng thi, SV 12/08 14/08 Lịch thi,
DS thi
KQ thi
 
Đào tạo Trả kết quả học tập tích luỹ về CVHT KH-ĐT, CVHT 14/08 15/08 Bản in KQHT tích luỹ KH-ĐT in, kí bản cứng
bàn giao cho CVHT có kí nhận
Đào tạo HỌC KỲ I:18 tuần từ 14/8   14/08 18/12   Chú ý lịch GDTC, GDQP
Đào tạo Đăng ký học Sinh viên, CVHT 15/08 18/08   Có hướng dẫn
Hướng nghiệp Triển khai Thực tập có giám sát tại doanh nghiệp BLĐK, HĐK, Tổ Hướng nghiệp, CVHT, SV 15/08 18/08 Thông báo
Cam kết (theo mẫu)
 
Đào tạo: Tốt nghiệp Rà soát chỉnh sửa ngân hàng đề chuyên đề tốt nghiệp   15/08 19/08   Theo KL cuộc họp công tác chuyên môn, tổ chức đào tạo
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên đăng ký lớp môn Đồ án tốt nghiệp SV, CTMS 17/08 18/08   Theo Qui định tốt nghiệp
Đào tạo Duyệt đăng ký học BLĐK 18/08 19/08    
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp SV phổ biến KH thực hiện đồ án/chuyên đề TN BCNK, Giáo vụ, GVCN, SV 18/08 09:00 18/08 10:00   P22
Đào tạo Trao bằng tốt nghiệp cho SV đã được công nhận tốt nghiệp BLĐK, BTC, GV, SV nhận bằng 18/08 13:00   Thông báo - Tờ trình - Kế hoạch - D/S SV nhận bằng - DS Khách mời - DS ban chủ lễ - DS ban tổ chức - Dự trù chi phí - Các giấy tờ liên quan để thanh toán Qui trình tổ chức?
Đào tạo: Công tác SV SV dự Sinh hoạt Công dân - SV (đợt 2/2017) Nguyễn Đức Hiểu,
KH-ĐT, SV được triệu tập
20/08   DS tham dự, Bài thu hoạch Danh sách nộp bài thu hoạch http://www.fithou.edu.vn/Article.aspx?aid=1154&cid=4
Đào tạo: Tốt nghiệp SV đăng ký đề cương đề tài đồ án lên hệ thống SV làm đồ án, CTMS 21/08 23/08 10:00   có Hướng dẫn
Đào tạo Điều chỉnh đăng ký học Giáo vụ, GVCN, SV 21/08 24/08   Có hướng dẫn
Đào tạo Họp lớp sinh viên đầu kỳ GVCN, SV 21/08 26/08 Biên bản họp lớp Nội dung mới, cần phổ biến
Đào tạo Thực học Toàn khoa 21/08 13/11    
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp Đề cương đề tài đồ án tốt nghiệp KH-ĐT, SV 23/08 14:00 23/08 15:30 theo Hướng dẫn P17
Đào tạo: Tốt nghiệp Duyệt đề cương đồ án (pha 1) GV 23/08 14:00 24/08 10:00    
Đào tạo: Tốt nghiệp Duyệt đề cương đồ án (pha 2) HĐK, CTMS 24/08 25/08    
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên đăng ký các lớp chuyên đề tốt nghiệp SV, CTMS 24/08 25/08    
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp HĐK để xét duyệt đề tài ĐA & phân công GVHD Giáo vụ, HĐ Khoa 25/08 14:00   Đề cương đề tài
DS KQ duyệt đề tài + phân công bộ môn phụ trách
P16
NCKH Tổ chức đăng ký (bổ sung) các đề tài NCKH SV Ban tổ chức 28/08 04/09   (khuyến khích đề tài ĐATN diện Nghiên cứu)
NCKH Sinh viên báo cáo đề cương Tổ NCKH chịu trách nhiệm lên lịch và thông báo đến giảng viên, đề xuất hội đồng đánh giá 28/08 10/09 Bản đề cương NCKH của sinh viên và nhận xét của hội đồng  
Đào tạo: Tốt nghiệp TB kết quả xét duyệt đăng ký đồ án, SV nhận giấy mời GV hướng dẫn đồ án tốt nghiệp Giáo vụ, SV 28/08 08:00 28/08 10:30   Mang theo sổ theo dõi đồ án (liên hệ Thư viện khoa), đến VPK
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên nhận đề tài chuyên đề tốt nghiệp Giáo vụ, SV làm CĐTN 28/08 14:00 28/08 16:00 DS lớp chuyên đề + mã đề/sv P17
Đoàn TN Giải bóng đá SV cấp Viện SV đăng ký + Cán bộ Khoa hỗ trợ quản lý 01/09 01/12    
Đào tạo Nghỉ lễ Quốc khánh Toàn khoa 02/09 05/09    
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra điều kiện chuyên môn cho SV làm đồ án HĐ kiểm tra, SV 04/09 27/09   Những sv được HĐ yêu cầu
Tài chính Thu học phí Tài chính, CVHT, SV 05/09 16/09 Thông báo Thu học phí
Báo cáo thu học phí
đã thông báo
Tuyển sinh Sinh viên khoá mới nhập học, sau đó đăng ký học và học theo kế hoạch chung của toàn Khoa   06/09 14/09   KH 61/KH-ĐHM-ĐT
Đào tạo Gặp mặt sinh viên đầu khoá BLĐK, Tổ Tuyển sinh, Trưởng các bộ phận, CVHT 07/09 08:00   QĐ thành lập BTC,
Kế hoạch tổ chức, Slide/clip, poster (vị trí việc làm)
Sổ tay SV,
Hình ảnh minh chứng,
Báo cáo kết quả hoạt động
p52
Đào tạo SV khoá mới đăng ký học CVHT, SV khoá mới 08/09 14/09   Có hướng dẫn
Đào tạo Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo số SV đăng ký học/học kỳ CVHT, KH-ĐT 11/09 14/09 Báo cáo Tổng hợp số liệu đăng ký (từng lớp)
Báo cáo tổng hợp cả khoa
 
Đào tạo SV khóa mới tham gia sinh hoạt CD-SV đầu khóa & khai giảng khóa học SV 1710A, Giáo vụ được phân công 11/09 16/09   theo KH mới
Hướng nghiệp Tổ chức cho SV kiến tập doanh nghiệp Tổ Hướng nghiệp, Bộ môn CS, CVHT, SV 11/09 16/09 Thông báo,
Danh sách đăng ký,
Checklist công việc khi kiến tập
Bài thu hoạch của SV và DS nộp thu hoạch
 
NCKH Seminar chuyên môn cấp khoa 01   15/09 22/09 14:00 - Thông báo tổ chức đăng ký
- Các slide báo cáo (nếu cần thì gửi review trước)
- Hình ảnh minh chứng
- Bản tin tóm tắt đăng website sau sự kiện
- Giấy tờ thanh toán
Chiều thứ 6, tuần thứ 3 hàng tháng Tổ NCKH & các Bộ môn tổ chức seminar tập trung cấp khoa
Đào tạo SV khoá mới thực học   18/09     KH 61/KH-ĐHM-ĐT
Hướng nghiệp Khảo sát việc làm SV tốt nghiệp Tổ Hướng nghiệp 20/09 25/10   KH BCĐ từ 31/08
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp báo cáo tiến độ chuyên đề TN - lần 1 Giáo vụ, SV diện thi TN 27/09 30/09   - Tại phòng Thư viện, 9h-11h
- Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
NCKH Tổ chức hội thảo Khoa học thường niên năm 2017 Tổ NCKH&HTQT chịu trách nhiệm lên lịch, thông báo đến giảng viên, nhà nghiên cứu, học viên 01/10 31/10 Danh sách các báo cáo, nội dung các quyển báo cáo  
Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm thủ tục đăng ký báo cáo tiến độ làm đồ án Giáo vụ, SV 05/10 08/10   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Hướng nghiệp Triển khai hướng nghiệp cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp Tổ hướng nghiệp 08/10 05/11    
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra tiến độ làm đồ án tốt nghiệp của SV Giáo vụ, HĐ kiểm tra, SV 12/10 16/10 Thông báo,
QĐ phân công HĐ
Biên bản từng Đề tài/HĐ
 
NCKH Seminar chuyên môn cấp khoa 02   13/10 20/10 - Thông báo tổ chức đăng ký
- Các slide báo cáo (nếu cần thì gửi review trước)
- Hình ảnh minh chứng
- Bản tin tóm tắt đăng website sau sự kiện
- Giấy tờ thanh toán
Chiều thứ 6, tuần thứ 3 hàng tháng Tổ NCKH & các Bộ môn tổ chức seminar tập trung cấp khoa
NCKH NCKH-SV-TB kế hoạch báo cáo tiến độ lần 1 (trước 2 tuần) Tổ NCKH và GVHD 16/10 22/10    
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp báo cáo tiến độ chuyên đề TN - lần 2 Giáo vụ,
SV diện thi TN
17/10 19/10   - Tại phòng Thư viện, 9h-11h
- Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Đào tạo Chuẩn bị đề thi Giáo vụ, PKT 24/10 13/11    
Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm đồ án nộp xác nhận tiến độ bổ sung (nếu HĐ tiến độ yêu cầu) SV làm đồ án 26/10 30/10   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Đào tạo: Tốt nghiệp Rà soát chỉnh sửa ngân hàng đề chuyên đề tốt nghiệp BLĐK, BM, GV, KH-ĐT 01/11 15/11   Làm đề theo chuyên ngành>Phản biện>Chỉnh sửa>Xác nhận>Sử dụng
Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm thủ tục đăng ký báo cáo chuyên môn với các BM   02/11 06/11 Thông báo của các Bộ môn Hồ sơ theo hướng dẫn trong sổ theo dõi quá trình
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp báo cáo tiến độ chuyên đề TN - lần 3 Giáo vụ, SV diện thi TN 06/11 08/11   - Tại phòng Thư viện, 9h-11h
- Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Đào tạo: Tốt nghiệp Thi CĐR NL ngoại ngữ đợt 3/2017 KH-ĐT 06/11 11/11 Thông báo ĐK dự thi Kế hoạch 04/KH-ĐHM
NCKH NCKH-SV-Báo cáo tiến độ (lần 1) Tổ NCKH, GVHD, Sinh viên 06/11 19/11 Quyển báo cáo của Sinh viên+nhận xét của hội đồng  
Đào tạo Tổ chức thi học kỳ I HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 07/11 16/12   Môn nào xong trước thi trước.
Các môn TACB, LLCT thi theo lịch chung.
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên báo cáo chuyên môn tại các Bộ môn Giáo vụ, HĐ kiểm tra, SV 09/11 13/11   Hội đồng tại các Bộ môn
NCKH Seminar chuyên môn cấp khoa 03   10/11 17/11 - Thông báo tổ chức đăng ký
- Các slide báo cáo (nếu cần thì gửi review trước)
- Hình ảnh minh chứng
- Bản tin tóm tắt đăng website sau sự kiện
- Giấy tờ thanh toán
Chiều thứ 6, tuần thứ 3 hàng tháng Tổ NCKH & các Bộ môn tổ chức seminar tập trung cấp khoa
Đoàn TN Tổ chức 20/11 Đoàn TN + SVTN 10/11 20/11    
Đào tạo Thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ HĐ thi phối hợp PĐT 12/11 13/11 DS dự thi
QĐ công nhận đạt CĐR NL NN
http://fithou.edu.vn/Article.aspx?aid=1114&cid=3
Đào tạo: Tốt nghiệp Bộ môn nộp về Giáo vụ kết quả kiểm tra chuyên môn các SV làm đồ án TN Giáo vụ, Bộ môn 14/11 15/11   Theo mẫu quy định
NCKH Tổ chức đánh giá các đề tài NCKH SV (đợt HK1 năm học 2016-2017) Ban tổ chức, HĐ đánh giá 21/11 26/11   (nếu có đề tài đăng ký)
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ tốt nghiệp SV diện Bảo vệ TN
BP KH-ĐT
21/11     Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp HĐ Khoa để phân công GV phản biện ĐATN HĐ Khoa, Giáo vụ 22/11      
Đào tạo: Tốt nghiệp TB kết quả phân công GV phản biện đồ án TN, SV nhận giấy mời GV phản biện đồ án TN Giáo vụ, SV 24/11 16:00      
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp SV chuẩn bị công tác thi và bảo vệ ĐATN Bộ phận chuyên trách, SV 24/11 17:30      
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp báo cáo chuyên đề TN (theo mẫu) Giáo vụ, SV diện thi TN 27/11     Tại phòng Thư viện, trong giờ hành chính
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bảo vệ đồ án TN (theo Quy định) Giáo vụ, SV diện bảo vệ TN 30/11 01/12   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Đào tạo: Tốt nghiệp Tổ chức Bảo vệ đồ án tốt nghiệp HĐBV, Giáo vụ, Tài chính, SV 01/12 08/12    
Đoàn TN Tổ chức hoạt động thăm hỏi động viên sinh viên học quân sự Đoàn TN 01/12 01/02    
Đào tạo: Tốt nghiệp Tổ chức Thi chuyên đề tốt nghiệp HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 01/12      
Đào tạo Lên điểm, xác nhận điểm Giáo vụ, CTMS 05/12 17/12    
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp quyển đồ án TN Bộ phận chuyên trách, SV 11/12 12/12   02 bộ: Quyển bìa cứng đã hoàn thiện (nếu phải chỉnh sửa phải nộp kèm xác nhận của HĐ)+ đĩa chương trình + bản mềm báo cáo đồ án
Đào tạo TB điểm cuối kỳ, chỉnh sửa (nếu cần) Giáo vụ, GVCN 12/12 18/12    
NCKH Seminar chuyên môn cấp khoa 04   15/12 22/12 - Thông báo tổ chức đăng ký
- Các slide báo cáo (nếu cần thì gửi review trước)
- Hình ảnh minh chứng
- Bản tin tóm tắt đăng website sau sự kiện
- Giấy tờ thanh toán
Chiều thứ 6, tuần thứ 3 hàng tháng Tổ NCKH & các Bộ môn tổ chức seminar tập trung cấp khoa
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp đơn và hồ sơ xin xét công nhận tốt nghiệp (theo mẫu) Giáo vụ, SV 19/12 20/12   Kế hoạch của nhà trường
Đào tạo: Tốt nghiệp Chốt hồ sơ và làm điểm khóa tốt nghiệp gửi phòng Đào tạo KH-ĐT 21/12 26/12   Nhận hồ sơ>Lập các danh sách>Kiểm tra các điều kiện TN.
Cần có điểm RL toàn khóa
Đào tạo
HỌC KỲ 2: 18 tuần từ 19/12 + 2 tuần Tết
  26/12 15/05/2018   Chú ý lịch nghỉ Tết
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp HĐ xét công nhận KQHT-RL cho SV tốt nghiệp
Xét CN tốt nghiệp cấp khoa
HĐ xét cấp khoa 27/12 29/12 QĐ 2 hội đồng.
Các danh sách/báo cáo
Các báo cáo tự kiểm tra.
Biên bản họp 2 hội đồng
 
NCKH NCKH-SV-TB kế hoạch báo cáo tiến độ lần 2 (trước 2 tuần) Tổ NCKH và GVHD 01/01 07/01    
NCKH Seminar chuyên môn cấp khoa 05   12/01 19/01 - Thông báo tổ chức đăng ký
- Các slide báo cáo (nếu cần thì gửi review trước)
- Hình ảnh minh chứng
- Bản tin tóm tắt đăng website sau sự kiện
- Giấy tờ thanh toán
Chiều thứ 6, tuần thứ 3 hàng tháng Tổ NCKH & các Bộ môn tổ chức seminar tập trung cấp khoa
NCKH NCKH-SV-Báo cáo tiến độ (lần 2) Tổ NCKH, GVHD, Sinh viên 22/01 04/02 Quyển báo cáo của Sinh viên+nhận xét của hội đồng  
Đoàn TN Tổ chức hoạt động mừng ngày truyền thống khoa 15/03 Đoàn TN + SV + CVHT hỗ trợ 01/02 15/03    
Đoàn TN Tham gia hoạt động ngày 26/03 do đoàn trường tổ chức Đoàn TN + SV + CVHT hỗ trợ 01/02 26/03    
NCKH Thông báo triển khai đến Sinh viên về học kỳ trao đổi với 02 trường ĐH Hàn quốc là Sunmoon và Yeungnam Nhờ sự giúp đỡ của các CVHT + Tổ NCKH&HTQT thực hiện trợ giúp về mặt thủ tục 01/03 01/04 Đơn xin tham dự chương trình trao đổi của sinh viên có xác nhận của phụ huynh  
NCKH Seminar chuyên môn cấp khoa 06   16/03 23/03 - Thông báo tổ chức đăng ký
- Các slide báo cáo (nếu cần thì gửi review trước)
- Hình ảnh minh chứng
- Bản tin tóm tắt đăng website sau sự kiện
- Giấy tờ thanh toán
Chiều thứ 6, tuần thứ 3 hàng tháng Tổ NCKH & các Bộ môn tổ chức seminar tập trung cấp khoa
Đoàn TN Tham gia OLYMPIC TH+TA không chuyên SV được triệu tập + GV hướng dẫn 01/04 01/05    
NCKH Tổ chức báo cáo NCKH của Sinh viên Giảng viên hướng dẫn + Sinh viên thực hiện 09/04 22/04 Danh sách sinh viên, kết quả, các báo cáo NCKH  
NCKH Seminar chuyên môn cấp khoa 07   13/04 20/04 - Thông báo tổ chức đăng ký
- Các slide báo cáo (nếu cần thì gửi review trước)
- Hình ảnh minh chứng
- Bản tin tóm tắt đăng website sau sự kiện
- Giấy tờ thanh toán
Chiều thứ 6, tuần thứ 3 hàng tháng Tổ NCKH & các Bộ môn tổ chức seminar tập trung cấp khoa
Hướng nghiệp Tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên Kh-ĐT, Tổ hướng nghiệp, SV giữa & cuối khoá 16/04 21/04 QĐ BTC,
Kế hoạch tổ chức
Bài báo cáo của BC V
Bài thu hoạch của SV
Hình ảnh
Lưu ý các SV trước khoá 12A
NCKH Nộp báo cáo và kết quả thực hiện Tổ NCKH, GVHD, Sinh viên 16/04 22/04 Quyển báo cáo của Sinh viên+nhận xét của hội đồng  
NCKH Tổ chức đánh giá đề tài NCKH cấp Khoa Hội đồng KH Khoa 23/04 29/04 Kết quả + báo cáo của Sinh viên  
Đào tạo HỌC KỲ 3: 06 tuần từ 25/04   08/05/2018 17/07/2018   Chú ý kì thi tuyển sinh

 

 

(16811 lần xem)