Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2017-2018 (cập nhật 29/10)

08/08/2017 18:19
Khoa CNTT thông báo Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2017-2018 như sau

(kế hoạch cập nhật ngày 03/12/2017)

Mảng công việc Nội dung công việc Thực hiện Từ Đến trước Y/C minh chứng Ghi chú
NCKH Qui đổi giờ giảng dạy và giờ NCKH để tính định mức nhiệm vụ của Giảng viên Tổ NCKH&HTQT 30/06/2017 30/07/2018    
Đào tạo: Công tác SV Sinh hoạt chính trị, công dân, sinh viên đợt 2/2017 Nguyễn Đức Hiểu,
KH-ĐT
31/07 20/08 Thông báo http://www.fithou.edu.vn/Article.aspx?aid=1154&cid=4
Đoàn TN Chào tân sinh viên Đoàn TN + SVTN + CVHT hỗ trợ 01/08 01/09    
Đoàn TN Tuần sinh hoạt công dân sinh viên Đoàn TN + SVTN 01/08 01/09    
Đào tạo: Tốt nghiệp Nhận đăng ký thi CĐR NL ngoại ngữ đợt 2/2017 KH-ĐT 07/08 12/08 Thông báo ĐK dự thi
DS đăng ký dự thi
DS đóng tiền
http://fithou.edu.vn/Article.aspx?aid=1114&cid=3
Đào tạo Thông báo kế hoạch học kỳ Giáo vụ, GVCN, SV
Web & bảng tin, PĐT, PKT
07/08      
Đào tạo Lập kế hoạch đào tạo & xếp lịch BCNK, Giáo vụ,
GV quan tâm
11/08 14/08 Biên bản họp Phân công GD HK trước,
Biên bản họp tổng kết HK trước
Biên bản họp Phân công GD HK hiện tại
HK3 năm trước
Đào tạo: Tốt nghiệp Thi CĐR NL ngoại ngữ đợt 2/2017 Hội đồng thi, SV 12/08 14/08 Lịch thi,
DS thi
KQ thi
 
Đào tạo Trả kết quả học tập tích luỹ về CVHT KH-ĐT, CVHT 14/08 15/08 Bản in KQHT tích luỹ KH-ĐT in, kí bản cứng
bàn giao cho CVHT có kí nhận
Đào tạo HỌC KỲ I:18 tuần từ 14/8   14/08 18/12   Chú ý lịch GDTC, GDQP
Đào tạo Đăng ký học Sinh viên, CVHT 15/08 18/08   Có hướng dẫn
Hướng nghiệp Triển khai Thực tập có giám sát tại doanh nghiệp BLĐK, HĐK, Tổ Hướng nghiệp, CVHT, SV 15/08 18/08 Thông báo
Cam kết (theo mẫu)
 
Đào tạo: Tốt nghiệp Rà soát chỉnh sửa ngân hàng đề chuyên đề tốt nghiệp   15/08 19/08   Theo KL cuộc họp công tác chuyên môn, tổ chức đào tạo
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên đăng ký lớp môn Đồ án tốt nghiệp SV, CTMS 17/08 18/08   Theo Qui định tốt nghiệp
Đào tạo Duyệt đăng ký học BLĐK 18/08 19/08    
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp SV phổ biến KH thực hiện đồ án/chuyên đề TN BCNK, Giáo vụ, GVCN, SV 18/08 09:00 18/08 10:00   P22
Đào tạo Trao bằng tốt nghiệp cho SV đã được công nhận tốt nghiệp BLĐK, BTC, GV, SV nhận bằng 18/08 13:00   Thông báo - Tờ trình - Kế hoạch - D/S SV nhận bằng - DS Khách mời - DS ban chủ lễ - DS ban tổ chức - Dự trù chi phí - Các giấy tờ liên quan để thanh toán Qui trình tổ chức?
Đào tạo: Công tác SV SV dự Sinh hoạt Công dân - SV (đợt 2/2017) Nguyễn Đức Hiểu,
KH-ĐT, SV được triệu tập
20/08   DS tham dự, Bài thu hoạch Danh sách nộp bài thu hoạch Thông báo
Đào tạo: Tốt nghiệp SV đăng ký đề cương đề tài đồ án lên hệ thống SV làm đồ án, CTMS 21/08 23/08 10:00   có Hướng dẫn
Đào tạo Điều chỉnh đăng ký học Giáo vụ, GVCN, SV 21/08 24/08   Có hướng dẫn
Đào tạo Họp lớp sinh viên đầu kỳ GVCN, SV 21/08 26/08 Biên bản họp lớp Nội dung mới, cần phổ biến
Đào tạo Thực học Toàn khoa 21/08 13/11    
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp Đề cương đề tài đồ án tốt nghiệp KH-ĐT, SV 23/08 14:00 23/08 15:30 theo Hướng dẫn P17
Đào tạo: Tốt nghiệp Duyệt đề cương đồ án (pha 1) GV 23/08 14:00 24/08 10:00    
Đào tạo: Tốt nghiệp Duyệt đề cương đồ án (pha 2) HĐK, CTMS 24/08 25/08    
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên đăng ký các lớp chuyên đề tốt nghiệp SV, CTMS 24/08 25/08    
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp HĐK để xét duyệt đề tài ĐA & phân công GVHD Giáo vụ, HĐ Khoa 25/08 14:00   Đề cương đề tài
DS KQ duyệt đề tài + phân công bộ môn phụ trách
P16
NCKH Tổ chức đăng ký (bổ sung) các đề tài NCKH SV Ban tổ chức 28/08/2017 04/09/2017   (khuyến khích đề tài ĐATN diện Nghiên cứu)
NCKH Sinh viên báo cáo đề cương Tổ NCKH chịu trách nhiệm lên lịch và thông báo đến giảng viên, đề xuất hội đồng đánh giá 28/08/2017 10/09/2017 Bản đề cương NCKH của sinh viên và nhận xét của hội đồng  
Đào tạo: Tốt nghiệp TB kết quả xét duyệt đăng ký đồ án, SV nhận giấy mời GV hướng dẫn đồ án tốt nghiệp Giáo vụ, SV 28/08 08:00 28/08 10:30   Mang theo sổ theo dõi đồ án (liên hệ Thư viện khoa), đến VPK
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên nhận đề tài chuyên đề tốt nghiệp Giáo vụ, SV làm CĐTN 28/08 14:00 28/08 16:00 DS lớp chuyên đề + mã đề/sv P17
Đoàn TN Giải bóng đá SV cấp Viện SV đăng ký + Cán bộ Khoa hỗ trợ quản lý 01/09 01/12    
Đào tạo Nghỉ lễ Quốc khánh Toàn khoa 02/09 05/09    
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra điều kiện chuyên môn cho SV làm đồ án HĐ kiểm tra, SV 04/09 27/09   Những sv được HĐ yêu cầu
Tài chính Thu học phí Tài chính, CVHT, SV 05/09 16/09 Thông báo Thu học phí
Báo cáo thu học phí
 
Tuyển sinh Sinh viên khoá mới nhập học, sau đó đăng ký học và học theo kế hoạch chung của toàn Khoa   06/09 14/09   KH 61/KH-ĐHM-ĐT
Đào tạo Gặp mặt sinh viên đầu khoá BLĐK, Tổ Tuyển sinh, Trưởng các bộ phận, CVHT 07/09 08:00   QĐ thành lập BTC,
Kế hoạch tổ chức, Slide/clip, poster (vị trí việc làm)
Sổ tay SV,
Hình ảnh minh chứng,
Báo cáo kết quả hoạt động
p52
Đào tạo SV khoá mới đăng ký học CVHT, SV khoá mới 08/09 14/09   Có hướng dẫn
Đào tạo Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo số SV đăng ký học/học kỳ CVHT, KH-ĐT 11/09 14/09 Báo cáo Tổng hợp số liệu đăng ký (từng lớp)
Báo cáo tổng hợp cả khoa
 
Đào tạo SV khóa mới tham gia sinh hoạt CD-SV đầu khóa & khai giảng khóa học SV 1710A, Giáo vụ được phân công 11/09 16/09   theo KH mới
Hướng nghiệp Tổ chức cho SV kiến tập doanh nghiệp Tổ Hướng nghiệp, Bộ môn CS, CVHT, SV 11/09 16/09 Thông báo,
Danh sách đăng ký,
Checklist công việc khi kiến tập
Bài thu hoạch của SV và DS nộp thu hoạch
 
NCKH Seminar chuyên môn cấp khoa 01   15/09 22/09 14:00 - Thông báo tổ chức đăng ký
- Các slide báo cáo (nếu cần thì gửi review trước)
- Hình ảnh minh chứng
- Bản tin tóm tắt đăng website sau sự kiện
- Giấy tờ thanh toán
Chiều thứ 6, tuần thứ 3 hàng tháng Tổ NCKH & các Bộ môn tổ chức seminar tập trung cấp khoa
Đào tạo SV khoá mới thực học   18/09     KH 61/KH-ĐHM-ĐT
Hướng nghiệp Khảo sát việc làm SV tốt nghiệp Tổ Hướng nghiệp 20/09 25/10   KH BCĐ từ 31/08
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp báo cáo tiến độ chuyên đề TN - lần 1 Giáo vụ, SV diện thi TN 27/09 30/09   - Tại phòng Thư viện, 9h-11h
- Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
NCKH Tổ chức hội thảo Khoa học thường niên năm 2017 Tổ NCKH&HTQT chịu trách nhiệm lên lịch, thông báo đến giảng viên, nhà nghiên cứu, học viên 01/10/2017 31/10/2017 Danh sách các báo cáo, nội dung các quyển báo cáo Hoãn đến năm sau
Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm thủ tục đăng ký báo cáo tiến độ làm đồ án Giáo vụ, SV 05/10 08/10   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Hướng nghiệp Triển khai hướng nghiệp cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp Tổ hướng nghiệp 08/10 05/11    
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra tiến độ làm đồ án tốt nghiệp của SV Giáo vụ, HĐ kiểm tra, SV 12/10 16/10 Thông báo,
QĐ phân công HĐ
Biên bản từng Đề tài/HĐ
 
NCKH Seminar chuyên môn cấp khoa 02   13/10/2017 20/10/2017 - Thông báo tổ chức đăng ký
- Các slide báo cáo (nếu cần thì gửi review trước)
- Hình ảnh minh chứng
- Bản tin tóm tắt đăng website sau sự kiện
- Giấy tờ thanh toán
Chiều thứ 6, tuần thứ 3 hàng tháng Tổ NCKH & các Bộ môn tổ chức seminar tập trung cấp khoa
NCKH NCKH-SV-TB kế hoạch báo cáo tiến độ lần 1 (trước 2 tuần) Tổ NCKH và GVHD 16/10 22/10    
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp báo cáo tiến độ chuyên đề TN - lần 2 Giáo vụ,
SV diện thi TN
17/10 19/10 - Photo sổ theo dõi có nhận xét tiến độ (đạt/không đạt) của GVHD từ đầu đến tuần kiểm tra tiến độ - SV không đạt/không nộp tiến độ bị yêu cầu kiểm tra chuyên môn theo thông báo.
- Điểm kiểm tra được tính Trung bình cộng với điểm của GVHD trước khi tính vào điểm thi
Đào tạo Lập kế hoạch thi (gửi phòng KT&ĐBCL), chuẩn bị đề thi Tổ KH-ĐT; Phòng khảo thí (phối hợp);
Các bộ môn liên quan
24/10 13/11   chậm nhất 15 ngày trước khi thi
Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm đồ án nộp xác nhận tiến độ bổ sung (nếu HĐ tiến độ yêu cầu) SV làm đồ án 26/10 30/10   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp hồ sơ xin xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2017 SV đã hàn thành CTĐT và các điều kiện xét TN, Giáo vụ 27/10 30/10 Thông báo Thông báo
Đào tạo: Tốt nghiệp Chốt hồ sơ và làm điểm khóa tốt nghiệp gửi phòng Đào tạo KH-ĐT 30/10 01/11 Thông báo, các DS theo quy trình xét TN, các BB tự kiểm tra Lập các danh sách>Kiểm tra các điều kiện TN.\nCần có điểm RL toàn khóa"}" style="border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: top; word-wrap: break-word;"> Nhận hồ sơ>Lập các danh sách>Kiểm tra các điều kiện TN.
Cần có điểm RL toàn khóa
Đào tạo: Tốt nghiệp Xét CN tốt nghiệp cấp khoa   19/10   QĐ hội đồng.
Các DS theo quy trình
Các báo cáo tự kiểm tra.
Biên bản họp hội đồng
Chú ý kế hoạch của Nhà trường
Đào tạo: Tốt nghiệp Rà soát chỉnh sửa ngân hàng đề chuyên đề tốt nghiệp BLĐK, BM, GV, KH-ĐT 01/11 15/11   Phản biện>Chỉnh sửa>Xác nhận>Sử dụng"}" style="border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: top;"> Làm đề theo chuyên ngành>Phản biện>Chỉnh sửa>Xác nhận>Sử dụng
Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm thủ tục đăng ký báo cáo chuyên môn với các BM   02/11 06/11 Thông báo của các Bộ môn Hồ sơ theo hướng dẫn trong sổ theo dõi quá trình
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp báo cáo tiến độ chuyên đề TN - lần 3 Giáo vụ, SV diện thi TN 06/11 08/11   - Tại phòng Thư viện, 9h-11h
- Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Đào tạo: Tốt nghiệp Thi CĐR NL ngoại ngữ đợt 3/2017 KH-ĐT 06/11 11/11 Thông báo ĐK dự thi Kế hoạch 04/KH-ĐHM
NCKH NCKH-SV-Báo cáo tiến độ (lần 1) Tổ NCKH, GVHD, Sinh viên 06/11 19/11 Quyển báo cáo của Sinh viên+nhận xét của hội đồng  
Đào tạo Tổ chức thi học kỳ I HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 07/11 16/12   1. Môn nào xong trước thi trước.
2. Kiểm tra DS phân công GV hỏi thi các môn BTL (01 ngày sau hạn các BM phân công)
3. Công bố trên bảng tin mỗi thứ 6 trước tuần có lịch thi
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên báo cáo chuyên môn tại các Bộ môn Giáo vụ, HĐ kiểm tra, SV 09/11 13/11   Hội đồng tại các Bộ môn
NCKH Seminar chuyên môn cấp khoa 03   10/11 17/11 - Thông báo tổ chức đăng ký
- Các slide báo cáo (nếu cần thì gửi review trước)
- Hình ảnh minh chứng
- Bản tin tóm tắt đăng website sau sự kiện
- Giấy tờ thanh toán
Chiều thứ 6, tuần thứ 3 hàng tháng Tổ NCKH & các Bộ môn tổ chức seminar tập trung cấp khoa
Đoàn TN Tổ chức 20/11 Đoàn TN + SVTN 10/11 20/11   Tổ chức vào ngày 16/11
Đào tạo Thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ HĐ thi phối hợp PĐT 11/11 13/11 QĐ + DS dự thi
QĐ công nhận đạt CĐR NLNN
http://fithou.edu.vn/Article.aspx?aid=1114&cid=3
Đào tạo: Tốt nghiệp Bộ môn nộp về Giáo vụ kết quả Seminar đánh giá chuyên môn các SV làm đồ án TN Giáo vụ, Bộ môn 14/11 15/11 1. QĐ thành lập các HĐ cấp bộ môn
2. Biên bản đánh giá từng đề tài
Theo mẫu quy định
NCKH Nộp thuyết minh và dự toán chi tiết đề tài NCKH thực hiện năm 2018 Giảng viên thực hiện 20/11 21/11    
NCKH Tổ chức đánh giá các đề tài NCKH SV (đợt HK1 năm học 2016-2017) Ban tổ chức, HĐ đánh giá 21/11 26/11 Quyển báo cáo của Sinh viên+nhận xét của hội đồng (nếu có đề tài đăng ký)
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ tốt nghiệp SV diện Bảo vệ TN
BP KH-ĐT
21/11     Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp HĐ Khoa để phân công GV phản biện ĐATN HĐ Khoa, Giáo vụ 22/11 16:00   1. KQ báo cáo chuyên môn ở các bộ môn
2 Tờ thông tin đồ án của từng đề tài
3. Kết quả phân công GVPB
4. Biên bản họp
 
Đào tạo: Tốt nghiệp TB kết quả phân công GV phản biện đồ án TN, SV nhận giấy mời GV phản biện đồ án TN Giáo vụ, SV 24/11 16:00     Trả 01 quyển đồ án (có chữ kí xác nhận của BP trả) để SV mang nộp GVPB
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp SV chuẩn bị công tác thi và bảo vệ ĐATN Bộ phận chuyên trách, SV 24/11 17:30     Thông báo
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp báo cáo chuyên đề TN (theo mẫu) Giáo vụ, SV diện thi TN 27/11     Tại phòng Thư viện, trong giờ hành chính
Đoàn TN Tổ chức hoạt động thăm hỏi động viên sinh viên học quân sự Đoàn TN 01/12 01/02    
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bảo vệ đồ án TN (theo Quy định) Giáo vụ, SV diện bảo vệ TN 04/12 06/12   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Đào tạo: Công tác SV Triển khai xét KQ rèn luyện cấp lớp KH-ĐT,
CVHT,
SV các lớp
04/12 08/12 1. Thông báo lịch họp các lớp (website)
2. Hướng dẫn, yêu cầu thực hiện (của khoa)
3. Phiếu đánh giá RL (theo từng lớp)
4. Biên bản họp lớp
5. Biểu mẫu tổng hợp theo y/c P.CTSV
Lưu ý những SV có/không được có trong DS
Đào tạo: Tốt nghiệp Tổ chức Thi chuyên đề tốt nghiệp HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 04/12 09/12    
Đào tạo Sinh viên diện Bảo lưu, Tạm ngừng học (Đình chỉ) quay lại Khoa đăng ký học tập   04/12 15/12 Đơn xin tiếp tục trở lại học tập (mẫu 16, đối với SV diện Bảo lưu)  
Đào tạo Lên điểm, xác nhận điểm Giáo vụ, CTMS 05/12 20/12    
Đào tạo Thi các môn TACB KHĐT, SV, HĐ thi 06/12 09/12   Kế hoạch của nhà trường
Đào tạo: Tốt nghiệp Tổ chức Bảo vệ đồ án tốt nghiệp HĐBV, Giáo vụ, Tài chính, SV 08/12 09/12   Buổi Chiều
(từ 13h)
Đào tạo TB điểm cuối kỳ, chỉnh sửa (nếu cần) Giáo vụ, GVCN 12/12 21/12    
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp quyển đồ án TN Bộ phận chuyên trách, SV 14/12 15/12   02 bộ: Quyển bìa cứng đã hoàn thiện (nếu phải chỉnh sửa phải nộp kèm xác nhận của HĐ)+ đĩa chương trình + bản mềm báo cáo đồ án
NCKH Seminar chuyên môn cấp khoa 04   15/12/2017 22/12/2017 - Thông báo tổ chức đăng ký
- Các slide báo cáo (nếu cần thì gửi review trước)
- Hình ảnh minh chứng
- Bản tin tóm tắt đăng website sau sự kiện
- Giấy tờ thanh toán
Chiều thứ 6, tuần thứ 3 hàng tháng Tổ NCKH & các Bộ môn tổ chức seminar tập trung cấp khoa
Đào tạo Thi các môn Lí luận chính trị (HK1) KHĐT, SV, HĐ thi 15/12     Kế hoạch của nhà trường
Hướng nghiệp Triển khai Thực tập có giám sát tại doanh nghiệp BLĐK, HĐK, Tổ Hướng nghiệp, CVHT, SV 18/12 22/12 Thông báo
Cam kết (theo mẫu)
 
Đào tạo Triển khai xét KQ học tập, rèn luyện Hk1 năm học 2017-2018 Hội đồng cấp khoa,
CVHT
18/12 22/12    
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp SV phổ biến KH thực hiện đồ án/chuyên đề TN BCNK, Giáo vụ, GVCN, SV 18/12 23/12    
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp đơn và hồ sơ xin xét công nhận tốt nghiệp (theo mẫu) SV đã hoàn thành CTĐT + các điều kiện xét TN
Giáo vụ
19/12 21/12 Thông báo Căn cứ Kế hoạch của nhà trường
Đào tạo: Tốt nghiệp Chốt hồ sơ và làm điểm khóa tốt nghiệp gửi phòng Đào tạo KH-ĐT 21/12 26/12 QĐ hội đồng.
Thông báo,
các DS theo quy trình
các BB tự kiểm tra
Lập các danh sách>Kiểm tra các điều kiện TN.\nCần có điểm RL toàn khóa"}" style="border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: top;"> Nhận hồ sơ>Lập các danh sách>Kiểm tra các điều kiện TN.
Cần có điểm RL toàn khóa
Đào tạo Đăng ký học Sinh viên, CVHT 25/12 01/01   Có hướng dẫn
Đào tạo HỌC KỲ 2: 18 tuần + 2 tuần Tết   25/12 14/05/2018   Chú ý lịch nghỉ Tết

(47302 lần xem)