Thông báo quy trình đăng ký chuyên ngành HK2 năm học 2019-2020

11/12/2019 15:36

Khoa thông báo về việc sinh viên đăng ký chuyên ngành - HK2 năm học 2019-2020, như sau:

  • Điều kiện đăng ký: Sinh viên, căn cứ quy định đã tích luỹ được từ 100 tín chỉ trở lên (Khoa mở rộng điều kiện xem xét cho SV tích luỹ từ 97 tín chỉ trở lên) và phải đảm bảo tích lũy đủ môn tiên quyết của chuyên ngành dự định đăng ký, làm đơn (theo mẫu) để đăng ký chuyên ngành
  • Quy trình đăng ký:
    1. Sau khi xin ý kiến của thầy cô CVHT vào đơn đăng ký chuyên ngành, sinh viên nộp đơn tại Văn phòng Khoa (theo kế hoạch học kỳ), đơn nộp phải kèm theo bảng KQHT của cá nhân (SV tự in từ CTMS)
    2. Trong thời hạn 02 ngày sau khi nộp đơn, sinh viên phải làm bản thuyết minh trực tuyến về chuyên ngành mình đăng ký.
    3. Khoa sẽ tổ chức đánh giá bản thuyết minh của sinh viên (bước 2 trên) và đưa ra kết luận về việc đăng ký chuyên ngành cho sinh viên.
(45741 lần xem)