Thông báo v/v Điều chỉnh các lớp tín chỉ HK2 năm học 2019-2020

29/12/2019 17:11
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến hết 17:00 ngày 30/08/2019, khoa CNTT thông báo điều chỉnh một số lớp tín chỉ như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Huỷ một số lớp tín chỉ do có số SV đăng ký quá ít,
  những SV đã đăng ký các lớp này đã được chuyển sang các lớp cùng môn, không trùng lịch, còn chỉ tiêu
  STT Môn học Lớp tín chỉ Giảng viên
  1 Tiếng Anh cơ bản 2 MHN2122019.020 Hoàng Thu Huyền
  2 Giải tích 2 AAB2092019.009 Nguyễn Trọng Toàn
  3 Tiếng Anh cơ bản 2 MHN2122019.018 Nguyễn Thị Thuý Lan
  4 Tiếng Anh cơ bản 2 MHN2122019.015 Nguyễn Thị Thuý Lan
  5 Tiếng Anh cơ bản 2 MHN2122019.012 Hoàng Thu Huyền
  6 Tiếng Anh cơ bản 2 MHN2122019.024 Nguyễn Thế Hoá
  7 Tiếng Anh cơ bản 2 MHN2122019.010 Nguyễn Thị Thuý Lan
  8 Tiếng Anh cơ bản 2 MHN2122019.002 Nguyễn Ngân Trâm
  9 Quản trị mạng AAN4052019.009 Trần Tiến Dũng (c)
  10 Đại số và hình giải tích AAB4062019.153 Nguyễn Thùy Linh
 2. Mở thêm 01 lớp Giải tích 1, lịch học Sáng thứ 3, tiếp tục nhận đăng ký
 3. Điều chuyển 02 đăng ký cuối cùng môn Tiếng Anh chuyên ngành lớp  AAB4162019.128 (cô Lan) sang lớp  AAB4162019.129 (cô Hương).
 4. Các sinh viên mới đăng ký vào chuyên ngành sau khi được duyệt sẽ được đăng ký các môn chuyên ngành bắt đầu từ 14:00 30/12/2019.
 5. Khoa yêu cầu trước 01/01/2019:
  1. SV diện học lực yếu giảm số tín chỉ đăng ký tối đa theo quy chế (đề nghị hủy thông qua CVHT) 
  2. CVHT thực hiện đăng ký bắt buộc cho SV (bao gồm cả các SV diện chưa hoàn thành khảo sát Hoạt động giảng dạy của Giảng viên)


(19908 lần xem)