Thông báo về việc đăng ký bảo vệ đồ án tốt nghiệp lớp 1510B01

04/02/2020 15:39
Căn cứ kế hoạch đào tạo HK2 năm 2019-2020 của Khoa, Căn cứ thông báo số 416/TB-ĐHM ngày 31/01/2020 v/v nghỉ học của học viên, sinh viên để thực hiện phòng chống virus Corona mới (nCoV)

Khoa thông báo quy trình về việc đăng ký bảo vệ đồ án tốt nghiệp trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 trong giai đoạn chống dịch gây ra bởi virus Corona mới (nCoV), như sau:

  1. Trước 14:00 ngày 6/2/2020, Sinh vên gửi email gồm báo cáo, sản phẩm thực hiện đề tài tới GVHD để xin xác nhận đăng ký bảo vệ đồ án tốt nghiệp.
    Trong nội dung email ghi rõ Mã SV, Họ tên, Tên học phần, Tên đề tài.
  2. Bằng email, GVHD xác nhận (Cho phép/Không cho phép) đăng ký bảo vệ đồ án tốt nghiệp trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho SV mình hướng dẫn, gửi cho tổ KHĐT (có cc tới sinh viên liên quan) về việc xác nhận này, hạn cuối cùng trước 09:00 ngày 07/2/2020
  3. Tổ KHĐT sẽ tổng hợp kết quả, báo cáo BLĐ Khoa để tiến hành các bước tiếp theo trong kế hoạch tốt nghiệp.
(12021 lần xem)