Thông báo về việc nộp Chuyên đề tốt nghiệp và Đăng ký Bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2019-2020

26/03/2020 10:32
Căn cứ kế hoạch đào tạo HK2 năm 2019-2020 của Khoa, Căn cứ thông báo số 501/TB-ĐHM ngày 06/02/2020 v/v lùi thời hạn tập trung sinh viên, học viên để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV),

Khoa thông báo quy trình về việc nộp chuyên đề tốt nghiệp và đăng ký bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2019-2020 trong giai đoạn phòng chống dịch gây ra bởi nCoV, như sau:

  1. Trước 16:00 ngày 02/04/2020, Sinh vên diện làm Chuyên đề tốt nghiệp gửi email đính kèm bản mềm hồ sơ tới GVHD để xin xác nhận cho phép nộp báo cáo chuyên đề tốt nghiệp; hồ sơ gồm Quyển báo cáo, Sản phẩm làm được. (các hồ sơ khác sẽ nộp hoàn thiện khi tập trung trở lại hoặc trước khi thi)
    Trong nội dung email ghi rõ Mã SV, Họ tên, Tên học phần (Chuyên đề ....), Tên đề tài.
  2. Trước 11:00 ngày 03/04/2020, Sinh vên diện làm Đồ án tốt nghiệp gửi email đính kèm hồ sơ tới GVHD để xin xác nhận đăng ký bảo vệ đồ án tốt nghiệp; hồ sơ gồm Tóm tắt đồ án, Phiếu thông tin đồ án, Quyển báo cáo, Sản phẩm làm được(*.ZIP). (các hồ sơ khác sẽ nộp hoàn thiện khi tập trung trở lại hoặc trước khi thi)
    Trong nội dung email ghi rõ Mã SV, Họ tên, Tên học phần (Đồ án TN), Tên đề tài.
  3. Trước 15:00 ngày 04/04/2020, GVHD forrward email trên của SV kèm xác nhận (Đồng ý/Không đồng ý) cho SV Nộp báo cáo/Đăng ký bảo vệ đồ án tốt nghiệp thực hiện trong học kỳ 2 năm học 2019-2020, gửi đến tổ KHĐT (có cc tới sinh viên liên quan) về việc xác nhận này.
  4. Tổ KHĐT sẽ tổng hợp kết quả, báo cáo BLĐ Khoa để tiến hành các bước tiếp theo trong kế hoạch tốt nghiệp.
(12627 lần xem)