Thông báo điều chỉnh các lớp tín chỉ HK3 năm học 2016-2017

24/05/2017 12:20
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến hết 10:00 ngày 24/05/2017, khoa CNTT thông báo điều chỉnh một số lớp tín chỉ như sau
Tags: tín chỉ, CTMS,
 1. Mở mới lớp môn Lập trình hướng sự kiện (Giảng viên: Nguyễn Đức Tuấn, Lịch học: C3, C5)
 2. Tăng 04 chỉ tiêu mỗi lớp Chuyên đề thực tập cơ sở.
 3. Hủy một số lớp do số đăng ký quá ít.
  Để đảm bảo quyền học tập của sinh viên, sinh viên đã có đăng ký trong các lớp bị hủy được tự động chuyển sang các lớp cùng môn, cùng lịch, còn chỉ tiêu.
  Môn học Lớp tín chỉ Giảng viên Số ĐK Xử lý
  Kỹ thuật điện tử số AAB1132017.1 Nguyễn Quang Hoan 10 Hủy
  Ngôn ngữ thiết kế Web AAG3022017.1, AAG3012017.2 Nguyễn Thị Quỳnh Như 13 Hủy
  Toán rời rạc AAB3192017.2, AAB3192017.4 Thái Thanh Sơn 15 Hủy
  Xác suất và thống kê toán học MHN5182017.2, MHN5182017.4 Đỗ Thị Huyền Trang 26 Hủy
 4. Hiện đang trong giai đoạn Điều chỉnh đăng ký tín chỉ (như đã thông báo), sinh viên thực hiện điều chỉnh và đăng ký học cải thiện thông qua Cố vấn học tập
(38963 lần xem)