Thông báo các quyết định Buộc thôi học, Tạm ngừng học và Cảnh báo đối với SV từ HK2 năm học 2017-2018

31/01/2018 14:06
Khoa CNTT thông báo các Quyết định như sau:
  • Số 218/QĐ-ĐHM về việc cho sinh viên thôi học kể từ học kỳ 2 năm học 2017-2018 (kèm danh sách),
  • Số 226//QĐ-ĐHM về việc buộc tạm ngừng học học kỳ 2 năm học 2017-2018 đối với sinh viên đại học hệ chính quy (kèm danh sách),
  • Số 217/QĐ-ĐHM về việc cảnh báo đối với sinh viên có kết quả học tập yếu kém (kèm danh sách)

 

(33959 lần xem)