Kế hoạch Đào tạo và một số hoạt động HK2 năm học 2020-2021

14/12/2020 13:37
bản cập nhật ngày 11/01/2021
Tags: kế hoạch,

Kí hiệu viết tắt:

  • SV: Sinh viên
  • HV: Học viên thạc sĩ
  • CVHT: Cố vấn học tập
ID
/TT
Mảng công việc Nội dung công việc Đối tượng thực hiện Từ Đến trước Y/C minh chứng Ghi chú
  Đối thoại Tiển khai tổ chức Chương trình đối thoại giữa LĐ với HV, SV năm học 2020-2021 BTC; CVHT;
SV
14/12/2020 06/05 Văn bản của Nhà trường
QĐ thành lập BTC
Các TB, DS, BB... theo quy định
Theo KH của Nhà trường và Khoa
  Đào tạo Đăng ký sớm HK SV 15/12 18/12    
20.HK2.CN.ĐK Đào tạo Tổ chức đăng kí chuyên ngành BLĐK, KHĐT, CVHT, SV 16/12 21/12 Theo qui trình  
20.HK2.DT.0 Đào tạo Lập kế hoạch đào tạo & xếp lịch BLĐK, Trưởng/Phó bộ môn,
KH-ĐT, GV phụ trách VLVH,
GV quan tâm
16/12 21/12
Biên bản cuộc họp phân công HK trước,
Đề xuất phân công chuyên môn (nếu có),
Biên bản họp
 
20.Hk2.TN.2 Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên đăng ký lớp môn Đồ án tốt nghiệp SV, CTMS, CVHT lớp Cao học 18/12 21/12   Theo Qui định tốt nghiệp
17 Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên đăng ký các lớp chuyên đề tốt nghiệp SV, CTMS 18/12 21/12    
20.HK2.TN.3 Đào tạo: Tốt nghiệp Đăng ký đề cương đề tài đồ án/luận văn lên hệ thống SV làm đồ án; HV thạc sĩ 19/12 21/12   Theo Hướng dẫn
8 Đào tạo: Tốt nghiệp Duyệt đề cương đồ án (pha 1) GV 20/12 22/12    
  Đào tạo: Tốt nghiệp Duyệt đề cương đồ án (pha 2) HĐK, CTMS 21/12 23/12    
  Đối thoại Đối thoại cấp lớp CVHT, SV 21/12/2020 17/01 Lịch, Biên bản, hình ảnh  
20.HK2 Đào tạo HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021   21/12 03/05    
20.HK2.TN.4 Đào tạo: Tốt nghiệp Nộp Đề cương đề tài đồ án/Luận văn tốt nghiệp KH-ĐT, SV, HV thạc sĩ 22/12 22/12 theo Hướng dẫn P17,09:00
17 Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên đăng ký các lớp chuyên đề tốt nghiệp SV, CTMS 23/12 25/12    
20.HK2.DT.1 Đào tạo Đăng ký học SV, HV đang học; SV hết hạn đình chỉ; CVHT 23/12 26/12   Theo hướng dẫn
20.HK2.DA.Xet Đào tạo: Tốt nghiệp Họp HĐK để xét duyệt đề tài ĐA & phân công GVHD KHĐT, HĐ Khoa 24/12/2020 14:00:00 25/12 Đề cương đề tài
DS KQ duyệt đề tài + phân công bộ môn phụ trách
P16
20.HK2.DA Đào tạo: Tốt nghiệp TB kết quả xét duyệt đăng ký đồ án, SV nhận giấy mời GV hướng dẫn đồ án tốt nghiệp KHĐT,
SV diện làm Đồ án
25/12/2020 14:00:00 25/12 DSSV ký nhận giấy mời GVHD SV mang theo sổ theo dõi đồ án (liên hệ Thư viện khoa), đến P17
20.Hk2.DT.1a Đào tạo Duyệt đăng ký học BLĐK 26/12 27/12    
20.Hk2.DT.1b Đào tạo Điều chỉnh đăng ký học Giáo vụ, GVCN, SV 26/12 29/12   Theo hướng dẫn
  Đào tạo: Công tác SV Sinh hoạt Công dân - Sinh viên giữa khoá KH-ĐT; BM Cơ sở; Tổ Hướng nghiệp 26/12/2020 02/01    
20.HK2.TN.CD0 Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên nhận đề tài chuyên đề tốt nghiệp KHĐT,
SV diện làm Ch/đề
26/12 26/12 DSSV ký nhận CĐ (có mã đề/sv) SV mang theo sổ theo dõi chuyên đề (liên hệ Thư viện khoa), đến P17
9 Đào tạo Họp lớp sinh viên đầu kỳ GVCN, SV 28/12 03/01 Thông báo họp lớp;
Biên bản họp lớp;
DS điểm danh
 
20.Hk2.Thuchoc Đào tạo Thực học Toàn khoa 28/12 22/03    
1 Hướng nghiệp Triển khai Thực tập có giám sát tại doanh nghiệp SV, BM chuyên ngành, BLĐK 28/12 28/03 Thông báo
Cam kết (theo mẫu)
 
  Hướng nghiệp Kiến tập doanh nghiệp Tổ Hướng nghiệp; các BM; SV 01/01 31/01    
25 Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra điều kiện chuyên môn cho SV làm đồ án HĐ kiểm tra, SV 01/01 06/01 DS, QĐHĐ, Kết quả ktra Những sv được HĐ yêu cầu
  Tài chính Sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân đã đăng ký tại VCB. SV, HV 04/01/2021 05/01   lưu ý tài khoản phải có số dư lớn hơn số tiền học phí học phí phải nộp 50.000đ.
  Đào tạo: Công tác SV Sinh hoạt Công dân - Sinh viên cuối khoá KH-ĐT; BM Cơ sở; Tổ Hướng nghiệp 13/01 20/01   HK2
20.HK2.CĐ.Tiendo Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra tiến độ chuyên đề tốt nghiệp SV diện làm CĐTN, GVHD, KH-ĐT 16/01 16/01 15:30 - Photo sổ theo dõi có nhận xét tiến độ (đạt/không đạt) của GVHD từ đầu đến tuần kiểm tra tiến độ - SV không đạt/không nộp tiến độ bị yêu cầu kiểm tra chuyên môn theo thông báo.
- Điểm kiểm tra được tính Trung bình cộng với điểm của GVHD trước khi tính vào điểm thi
20.XTN02.2 Đào tạo: Tốt nghiệp Thu hồ sơ đăng ký tốt nghiệp đợt tháng 2/2021 KH-ĐT; SV đủ điều kiện TN 23/01/2021 26/01    
39 Đào tạo: Tốt nghiệp Triển khai Quy trình xét công nhận tốt nghiệp cấp khoa KH-ĐT;
SV;
HĐ cấp khoa
23/01 27/02 Thông báo thu hồ sơ;  
20.HK2.HP.1 Tài chính Thu học phí Tài chính, CVHT, SV 25/01 30/01   Theo mốc nộp tiền trước đó
  Đối thoại Tổ chức Đối thoại cấp khoa giữa lãnh đạo khoa và SV CVHT; SV
KH-ĐT;
BLĐK, các bộ phận
26/01/2021 14/03 BB cấp Khoa,
BB tổng hợp các đề xuất kiến nghị gửi cấp Trường
 
20.XTN02.3 Đào tạo: Tốt nghiệp Làm điểm SV xét tốt nghiệp KH-ĐT 27/01 03/02    
20.XTN02.1 Đào tạo: Tốt nghiệp Thành lập Hội đồng cấp khoa xét tốt nghiệp KH-ĐT; BLĐK 28/01 30/01 QĐ thành lập HĐ  
20.HK2.CĐ.Kiemtra Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra chuyên môn đối với SV chuyên đề TN có tiến độ Chậm/Muộn/Không đạt/Không nộp SV diện làm CĐTN, KH-ĐT, BP nghiệp vụ 30/01/2021 14:00:00 04/02   SV diện bị kiểm tra phải photo sổ theo dõi, đăng ký tại P14 (cô Thuỳ) ngày 13/11 từ 14:00-16:30
Điểm kiểm tra được tính Trung bình cộng với điểm của GVHD trước khi tính vào điểm thi
46 Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm thủ tục đăng ký báo cáo tiến độ làm đồ án Giáo vụ, SV 01/02 01/02 01:30   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
  Hướng nghiệp Kiến tập doanh nghiệp Tổ Hướng nghiệp; các BM; SV 01/02 03/03    
20.XTN02.4 Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra hồ sơ, điểm... DSSV đăng ký xét CN tốt nghiệp Tiểu ban kiểm tra; KH-ĐT 03/02 10/02    
  Đào tạo: Tốt nghiệp Các Bộ môn nộp dự kiến HĐ seminar chuyên môn để báo cáo khoa trước khi thực hiện Các BM có phụ trách ĐATN 04/02 08/02 DS thành viên hội đồng (dự kiến);
DS đề tài/hội đồng;
Lịch làm việc (nằm trong khung KH của khoa)
 
  Đào tạo: Tốt nghiệp BP nghiệp vụ nộp về KH-ĐT kết quả kiểm tra chuyên môn SV chuyên đề TN BP nghiệp vụ, KH-ĐT 06/02 07/02    
20.HK2.DA.Tiendo Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra tiến độ làm đồ án tốt nghiệp của SV Gvụ, HĐ kiểm tra,
SV làm ĐA,
SV chuyên ngành,
4 Bộ môn CN
08/02 14/02 Thông báo,
QĐ phân công HĐ
Biên bản từng Đề tài/HĐ
Thẩm định các yêu cầu (requirements) đã được xác định cho sản phẩm của đồ án; Đánh giá việc hoàn thành kế hoạch đồ án
20.HK2.Tet Đào tạo Nghỉ Tết âm lịch Toàn khoa 10/02/2021 17/02    
20.ThS.TN.01 Đào tạo: Tốt nghiệp Đăng ký lớp Luận văn TN CVHT, HV thạc sĩ 15/02 22/02   Chuẩn bị đề cương theo hướng dẫn
56 Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm đồ án nộp xác nhận tiến độ bổ sung SV làm đồ án được HĐ tiến độ yêu cầu 17/02 17/02 02:00   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
20.XTN02.4 Đào tạo: Tốt nghiệp Họp xét Công nhận tốt nghiệp cấp Khoa HĐ cấp khoa 17/02 18/02 QĐ hội đồng.
Các DS theo quy trình
Các báo cáo tự kiểm tra.
Biên bản họp hội đồng
 
  Đào tạo Thi học kỳ (giai đoạn 1) HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV, HV 17/02 24/03   Áp dụng trong trường hợp có dịch bệnh
20.HOU.XTN02 Đào tạo: Tốt nghiệp HOU xét tốt nghiệp đợt Th2 HĐ cấp trường 22/02 08/03    
20.ThS.TN.02 Đào tạo: Tốt nghiệp Đăng ký đề cương luận văn HV thạc sĩ 23/02/2021 26/02/2021   Hướng dẫn đăng ký vào hệ thống
20.ThS.TN.04 Đào tạo: Tốt nghiệp Đánh giá đề cương luận văn HĐ khoa 26/02/2021 01/03/2021    
59 Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm thủ tục đăng ký báo cáo chuyên môn với các BM SV làm đồ án, GVHD;
BM phụ trách;
BP chuyên trách;
26/02 28/02 Thông báo của các Bộ môn Thực hiện như thông báo của BM và nộp Hồ sơ theo hướng dẫn trong sổ theo dõi quá trình
20.ThS.TN.03 Đào tạo: Tốt nghiệp Nộp bản cứng đề cương luận văn HV thạc sĩ; KH-ĐT 27/02/2021 28/02/2021    
  Hướng nghiệp Kiến tập doanh nghiệp Tổ Hướng nghiệp; các BM; SV 01/03 31/03    
20.ThS.TN.05 Đào tạo: Tốt nghiệp Đề xuất nhà trường ra QĐ giao thực hiện luận văn Khoa, P.QLĐT, BGH 02/03/2021 02/03/2021    
20.HK2.Thi Đào tạo Tổ chức thi học kỳ HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV, HV 03/03 07/04 Các QĐ liên quan
KH thi
DS thi
Biên bản HĐ
Chú ý lịch thi các môn chung
20.HK2.DA.CMon Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên báo cáo chuyên môn tại các Bộ môn KHĐT;
HĐ cấp bộ môn;
SV làm đồ án, SV chuyên ngành;
Tổ Hướng nghiệp, các Doanh nghiệp quan tâm
04/03 10/03   Hội đồng tại các Bộ môn
69 Đào tạo: Tốt nghiệp Bộ môn nộp về Giáo vụ kết quả Seminar đánh giá chuyên môn các SV làm đồ án TN Giáo vụ, Bộ môn 06/03 #REF! 1. QĐ thành lập các HĐ cấp bộ môn
2. Biên bản đánh giá từng đề tài
Theo mẫu quy định
  Đào tạo: Công tác SV Sinh hoạt Công dân - Sinh viên giữa khoá (đợt 2/HK) KH-ĐT; BM Cơ sở; Tổ Hướng nghiệp 08/03/2021 15/03    
20.ThS.TN.06 Đào tạo: Tốt nghiệp Nhận QĐ, thực hiện đề tài HV thạc sĩ, GVHD 09/03/2021 16/03/2021    
72 Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp báo cáo chuyên đề TN (đăng ký dự thi) Giáo vụ,
SV diện thi TN
17/03 17/03 16:00 Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi Tại phòng 17
20.HK2.CĐ.Thi Đào tạo: Tốt nghiệp Thi các môn chuyên đề tốt nghiệp KH-ĐT; Ban hỏi thi; SV 20/03 23/03    
74 Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ tốt nghiệp SV diện Bảo vệ TN
BP KH-ĐT
25/03 25/03 Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi Thời gian nộp: 08:00-10:00
20.HK2.DA.PB Đào tạo: Tốt nghiệp Họp HĐ xét phân công GV phản biện Đồ án TN Hội đồng; 25/03 26/03   14:00
80 Đào tạo: Tốt nghiệp TB kết quả phân công GV phản biện đồ án TN, SV nhận giấy mời GV phản biện đồ án TN Giáo vụ, SV 26/03 27/03   14:00
Trả 01 quyển đồ án (có chữ kí xác nhận của BP trả) để SV mang nộp GVPB
79 Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bảo vệ đồ án TN (theo Quy định) Giáo vụ, SV diện bảo vệ TN 28/03 29/03   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
78 Đào tạo: Tốt nghiệp Họp SV chuẩn bị công tác thi và bảo vệ ĐATN Bộ phận chuyên trách, SV 28/03 29/03   Thông báo
  Hướng nghiệp Kiến tập doanh nghiệp Tổ Hướng nghiệp; các BM; SV 01/04 01/05    
20.HK2.DA.BV Đào tạo: Tốt nghiệp Bảo vệ đồ án tốt nghiệp KH-ĐT; Các HĐ, SV liên quan;
Tổ hướng nghiệp, các doanh nghiệp quan tâm;
SV chuyên ngành
01/04 06/04    
88 Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp quyển đồ án tốt nghiệp
(3 ngày sau buổi bảo vệ ĐATN)
Bộ phận chuyên trách, SV 05/04 5/4 06:00 DS điểm đồ án 02 bộ: Quyển bìa cứng đã hoàn thiện (nếu phải chỉnh sửa phải nộp kèm xác nhận của HĐ)+ đĩa chương trình + bản mềm báo cáo đồ án
20.HK3 Đào tạo HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021   04/05 27/07  
(56122 lần xem)