Thông báo v/v Đăng ký dự thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 2 năm 2015

06/06/2015 10:09
Sinh viên đã hoàn thành các học phần Tiếng Anh cơ bản 1, 2, 3 là đối tượng có thể đăng kí dự thi năng lực ngoại ngữ đợt 2 năm 2015.
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo kế hoạch triển khai và đăng ký dự thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ như sau:
  1. Đối tượng dự thi: Sinh viên đã hoàn thành các học phần Tiếng Anh cơ bản 1, 2, 3.
  2. Lệ phí dự thi và cấp chứng chỉ: 250000 đ/Sv hoặc 50000 đ/kĩ năng đối với sinh viên thi lại
  3. Địa điểm đăng ký: P17-CS2 Khoa CNTT (gặp Cô Nhân).
  4. Thời gian đăng ký: 14:00-17:00 các ngày 22/07, 30/07/2015

Chú ý: 

  • Sinh viên đã đang còn nợ chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp 
  • Sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ theo chuẩn Quốc tế còn giá trị sử dụng tính đến tháng 8/2015 đề nghị nộp chứng chỉ cho Khoa trước ngày 24/7/2015 để được xem xét miễn thi theo qui định.
(31285 lần xem)