Danh sách sinh viên được xét học bổng khuyến khích học tập năm học 2014-2015

25/08/2015 15:52
Khoa CNTT thông báo và đề nghị sinh viên kiểm tra lại thông tin trong danh sách này trước khi khoa gửi danh sách đề nghị nhà trường cấp học bổng Khuyến khích học tập năm học 2014-2015

Danh sách sinh viên dưới đây được khoa CNTT xét căn cứ theo Qui định đã ban hành

(13455 lần xem)