Thông báo v/v Điều chỉnh đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2015-2016 (TB số 3)

10/01/2016 21:16
Kết thúc đợt đăng ký và điều chỉnh đăng ký HK2 năm học 2015-2016, khoa CNTT thông báo:
 1. Huỷ một số lớp tín chỉ (theo danh sách sau) do không đủ số đăng ký
  Môn học Giảng viên Tên lớp
  tín chỉ
  ĐK
  10/01
  Buổi Phòng Xử lý
  AV3 Nguyễn Thị Thuý Lan MHN3132015.12 15 S4 B23 Huỷ
  AV3 Nguyễn Thị Thuý Lan MHN3132015.1 1 S4 B23 Huỷ
  AVCN Nguyễn Thị Thuý Lan AAB4162015.7 18 S3 B43 Huỷ
  CĐCN Lê Hữu Dũng (SE) AAZ7192015.1SE 7 T5 B42 Huỷ
  CSDL Nguyễn Thùy Linh AAB4022016.1 2 C5 B41 Huỷ
  CTDL Nguyễn Thị Tâm AAB4012016.1 3 C4 P23 Huỷ
  MNM Nguyễn Đức Tuấn AAN7032016.2 0 C2 P43 Huỷ
  NNTV Lê Hữu Dũng AAW5112016.1 7 C2 B24 Huỷ
  TMĐT Thái Thanh Tùng AAW5122016.1 2 C4 P23 Huỷ
 2. Môn Nguyên lý Hệ điều hành, chuyển 16 sinh viên đăng ký sau cùng, không trùng lịch từ lớp AAS6172015.9 (thứ 7) sang lớp AAS6172015.4 (thứ 2) để cân đối số lượng SV cùng lớp do thầy Nguyễn Thanh Tùng giảng dạy.
 3. Lớp AAW5112016.1 (môn Ngôn ngữ truy vấn) bị huỷ: chuyển 07 SV đã đăng ký sang lớp AAW5112015.8 do cô Nguyễn Thị Tâm giảng dạy (cùng thời gian học)
 4. Lớp AAW7102015.6 (môn Lập trình Web): chuyển sang phòng P51
 5. Các lớp Chuyên đề tốt nghiệp tiếp tục đăng ký theo lịch trên CTMS.
(4611 lần xem)