Kết quả tìm kiếm
Thông báo v/v cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID
20/05/2024
Sinh viên được yêu cầu cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID để nắm được thông tin về thẻ BHYT của mình.
Thông báo Lịch thu bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh - sinh viên năm học 2023 - 2024
06/12/2023
Căn cứ Công văn số: 4289/TB-ĐHM ngày 27 tháng 11 năm 2023 về việc tham gia BHYT đối với sinh viên năm học 2023 - 2024, VP khoa CNTT thông báo:
Thông báo Lịch thu bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh - sinh viên năm học 2022 - 2023
22/11/2022
Căn cứ Công văn số: 4002/TB-ĐHM ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Phòng Công tác Chính Trị Sinh Viên về việc hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2022 - 2023, VP khoa CNTT thông báo:
Thông báo Lịch thu bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh - sinh viên năm học 2021 - 2022
01/12/2021
Căn cứ Công văn số: 5214/TB-ĐHM ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Phòng Công tác Chính Trị Sinh Viên về việc hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2021 - 2022, VP khoa CNTT thông báo:
Thông báo về việc hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số
22/05/2021
Cắn cứ công văn số 2469/ĐHM về việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số
Thông báo số 2 về việc trả thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên chính quy năm học 2020 - 2021
24/02/2021
Căn cứ kế hoạch năm học về việc triển khai bảo hiểm y tế năm học 2020 – 2021. Văn phòng Khoa CNTT thông báo lịch trả thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên hệ chính quy tham gia đợt 1 cụ thể như sau:
Thông báo số 2 về việc thu bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh - sinh viên năm học 2020 - 2021
11/01/2021
Căn cứ Công văn số: 286/TB-ĐHM ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Phòng Công tác Chính Trị Sinh Viên về việc hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2020-2021
Thông báo về việc trả thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên khóa 2020 năm học 2020- 2021
21/12/2020
Căn cứ kế hoạch năm học về việc triển khai bảo hiểm y tế năm học 2020 – 2021. Văn phòng Khoa CNTT thông báo lịch trả thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên khóa 2020 cụ thể như sau :
Thông báo về việc giải trình lý do những sinh không tham gia BHYT năm học 2020 -2021
11/12/2020
Căn cứ Công văn số: 3995/TB-ĐHM ngày 28 tháng 09 năm 2020 của Phòng Công tác Chính Trị Sinh Viên về việc hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2020-2021
Thông báo Lịch thu bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh - sinh viên năm học 2020 - 2021
23/10/2020
Căn cứ Công văn số: 3995/TB-ĐHM ngày 28 tháng 09 năm 2020 của Phòng Công tác Chính Trị Sinh Viên về việc hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2020-2021
Thông báo số về việc trả thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên năm học 2019 - 2020
18/05/2020
Thông báo lịch khám sức khỏe bổ sung cho sinh viên nhập học năm 2019
18/11/2019
Căn cứ Thông báo số 48/TB-CTSV ngày 14/11/2019 của Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên - Trường Đại học Mở Hà Nội về việc triển khai kế hoạch khám sức khỏe bổ sung cho sinh viên năm nhất năm học 2019 - 2020
Thông báo Lịch thu bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh - sinh viên năm học 2019- 2020
01/11/2019
Căn cứ công văn số 4623/TB-ĐHM Thông báo về việc tham gia bảo hiểm y tế đối với sinh viên năm học 2019 - 2020
Thông báo lịch khám sức khỏe cho sinh viên nhập học năm 2019
18/10/2019
Căn cứ Thông báo số 41/TB-CTSV ngày 07/10/2019 của Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên - Trường Đại học Mở Hà Nội về việc triển khai kế hoạch khám sức khỏe cho sinh viên năm nhất năm học 2019 - 2020
Thông báo về việc trả thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên khóa 1910A năm học 2019- 2020
15/10/2019
Thông báo về việc trả thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh - sinh viên năm học 2017- 2018
16/01/2018
Thông báo số 2 Lịch thu bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh - sinh viên năm học 2017- 2018
21/12/2017
Thông báo Lịch thu bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh - sinh viên năm học 2016 - 2017
01/12/2016
Thông báo về việc khám sức khỏe cho sinh viên năm thứ nhất năm 2016
01/12/2016
Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên đề nghị các Khoa phối hợp thực hiện kế hoạch khám sức khỏe cho sinh viên năm nhất năm học 2016 - 2017 nội dung cụ thể như sau:
Thông báo về việc tham gia bảo hiểm y tế đối với sinh viên năm học 2016 - 2017
30/11/2016
Phòng Công tác CT&SV đề nghị các Khoa phối hợp tổ chức triển khai BHYT năm học 2016 - 2017 như sau: