Tin hoạt động

Thông báo v/v Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2023 -2024
Thực hiện công tác phối hợp thường kỳ giữa khoa CNTT và phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng - Trường ĐH Mở HN;
Thông báo Hội đồng báo cáo chuyên môn Đồ án HK1 năm học 2023 - 2024 Bộ môn CNĐPT
Thông báo Hội đồng báo cáo chuyên môn Đồ án HK1 năm học 2023 - 2024 Bộ môn Mạng & KTMT
Bộ môn Mạng và kỹ thuật máy tính xin trân trọng thông báo thời gian làm việc của Hội đồng đánh giá chuyên môn đồ án như sau:
Xem thêm

Tin đào tạo

Danh sách, Lịch thi môn Triết học Mác-LêNin - Học kỳ 1 năm học 2023-2024
Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần HK1 năm học 2023-2024 trường ĐH Mở HN thông báo Danh sách, Lịch thi môn Triết học Mác-LêNin học trong HK1 năm học 2023-2024 như sau:
Danh sách, Lịch thi Kỹ năng Nói môn Tiếng Anh cơ bản 1 - Học kỳ 1 năm học 2023-2024
Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần (HK1 năm học 2023-2024) Trường ĐH Mở HN thông báo về Danh sách, Lịch thi Kỹ năng Nói môn Tiếng Anh cơ bản 1 - HK1 năm học 2023-2024 như sau:
Danh sách, Lịch thi Kỹ năng Nói môn Tiếng Anh CB 3 - Học kỳ 1 năm học 2023-2024
Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần (HK1 năm học 2023-2024) Trường ĐH Mở HN thông báo Danh sách, Lịch thi Kỹ năng Nói môn Tiếng Anh cơ bản 3 - HK1 năm học 2023-2024 như sau:
Xem thêm