Thông báo triển khai học kì 3 năm học 2011-2012 (các lớp niên chế)

14/07/2012 23:50
Theo thông báo triển khai Học kì phụ năm học 2011-2012,

giáo vụ khoa gửi lịch học và phiếu đăng kí học lại cho sinh viên các lớp niên chế (bậc đại học, cao đẳng) trong file đính kèm.

Sinh viên cần đăng kí học lại điền thông tin vào Phiếu đăng kí học lại (02 bản): SV giữ 1 bản, GVCN giữ 1 bản.
Các nội dung khác thực hiện theo thông báo đã ban hành.

(16565 lần xem)