Thông báo v/v Điều chỉnh các lớp tín chỉ HK2 năm học 2017-2018 (số 1)

28/12/2017 13:47
Căn cứ kết quả đăng ký các lớp tín chỉ đến hết 27/12/2017
Tags: CTMS, tín chỉ,

Khoa CNTT thông báo một số điều chỉnh như sau

 1. Huỷ một số lớp trong danh sách sau do số lượng đăng ký quá thấp
  Môn học Lớp tín chỉ Giảng viên Tổng số ĐK
  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật AAB4012017.10, AAB4012017.1014 Nguyễn Thị Quỳnh Như 6
  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật AAB4012017.13, AAB4012017.135 Nguyễn Thị Quỳnh Như 16
  Đại số và hình giải tích AAB4062017.11, AAB4062017.117 Nguyễn Thị Phi Doan 13
  Giải tích 2 AAB2092017.16 Nguyễn Trọng Toàn 14
  Kỹ thuật Lập trình cơ sở AAB1072017.13 Nguyễn Đức Tuấn 7
  Mã nguồn mở AAN7032017.9, AAN7032017.945 Nguyễn Đức Tuấn 10
  Toán rời rạc AAB3192017.13 Nguyễn Thanh Tùng 0
  Toán rời rạc AAB3192017.15 Nguyễn Trọng Toàn 0
  Toán rời rạc AAB3192017.14 Thái Thanh Sơn 11
  Thương mại điện tử AAW5122017.1 Thái Thanh Tùng 24
 2. Các sinh viên (SV) đang đăng ký trong các lớp bị huỷ sẽ được tự động chuyển sang các lớp cùng môn, còn chỉ tiêu, không trùng lịch với SV
(26890 lần xem)