Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ học kì 3 năm học 2014-2015 (lần 2)

06/06/2015 15:10
Căn cứ số lượng đăng kí tín chỉ của SV đến hết ngày 05/06/2015, khoa CNTT thông báo:
Tags: ctms, 2014-2015,
  1. Tạm hoãn các lớp tín chỉ sau:
    • AAW5112015.2 - Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu - GV Lê Hữu Dũng - 21 sv đăng kí
    • AAW6072015.2 - Lập trình hướng sự kiện - GV Lê Hữu Dũng - 22 sv đăng kí
    • AAS5112015.3 - Kỹ thuật lập trình Hướng đối tượng - GV Phạm Công Hòa - 24 sv đăng kí
  2. Trong thời gian 01 tuần đầu (08/06 - 13/06) các SV có nguyện vọng đăng ký thêm, thay đổi đăng ký nhằm tăng cơ hội tiếp tục cho lớp đang bị hoãn trên không ảnh hưởng đến lớp đang học thì làm đơn xin xác nhận của CVHT, nộp tại bộ phận CTMS (p14) để được kiểm tra và xử lý. 
  3. Sinh viên khóa 1210A chưa đăng kí học Chuyên đề chuyên ngành sẽ được tự động đăng kí bắt buộc vào các lớp hiện có theo thông báo đã công bố.
(3617 lần xem)