Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ học kì 3 năm học 2014-2015 (lần 3)

16/06/2015 09:26
Căn cứ số lượng đăng kí tín chỉ của SV đến hết ngày 13/06/2015, khoa CNTT thông báo:
Tags: CTMS,

Hủy một các lớp tín chỉ sau do số SV đăng kí quá ít:

  • AAW5112015.2 - Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu - GV Lê Hữu Dũng
  • AAW6072015.2 - Lập trình hướng sự kiện - GV Lê Hữu Dũng
  • AAS5112015.3 - Kỹ thuật lập trình Hướng đối tượng - GV Phạm Công Hòa
(5263 lần xem)