Tốt nghiệp
Thông báo lịch kiểm tra điều kiện chuyên môn đối với SV làm đồ án HK2 năm học 2017-2018
Thông báo, kết quả duyệt đề tài đồ án TN học kỳ 2 năm học 2017-2018
(Số: 12/TB-KHĐT)
Thông báo quyết định số 1292/QĐ-ĐHM v/v Công nhận sinh viên tốt nghiệp Đại học (đợt T11/2017)
Kết quả thi chuẩn đầu ra NLNN tháng 11/2017
Danh sách hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2017-2018
Thông báo Lịch thi & lịch bảo vệ tốt nghiệp HK1 năm 2017-2018
Tổ KH-ĐT khoa CNTT thông báo Lịch thi các môn Chuyên đề và bảo vệ Đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2017-2018, như sau:
Thông báo Lịch kiểm tra chuyên môn đối với SV làm Chuyên đề tốt nghiệp bị chậm tiến độ HK 1 năm học 2017-2018
Thông báo số 2 vv triển khai kiểm tra chuyên môn đối với SV chuyên đề tốt nghiệp bị chậm tiến độ học kỳ 1 năm học 2017-2018
Thông báo họp sinh viên chuẩn bị công tác bảo vệ đồ án, thi tốt nghiệp kì I năm học 2017-2018
Thực hiện Kế hoạch đào tạo HK1 năm học 2017-2018 Khoa CNTT thông báo thời gian và địa điểm họp sinh viên chuẩn bị công tác bảo vệ đồ án, thi tốt nghiệp như sau:
Kết quả tiến độ Chuyên đề Tốt nghiệp HK1 năm học 2017-2018 - Lần 3
Thông báo triển khai kiểm tra chuyên môn đối với SV chuyên đề tốt nghiệp bị chậm tiến độ học kỳ 1 năm học 2017-2018
Lịch thi Chuẩn đầu ra Năng lực ngoại ngữ đợt 3 năm 2017
Khoa thông báo Lịch thi và danh sách SV đủ điều kiện dự thi Chuẩn đầu ra NL Ngoại ngữ đợt 3 năm 2017 như sau:
Thông báo Lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2017-2018 tại bộ môn Công nghệ đa phương tiện và Bộ môn Mạng & Kỹ thuật máy tính
Thông báo Lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2017-2018 tại bộ môn Công nghệ phần mềm
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK 1 năm học 2017-2018 như sau:
Kết quả kiểm tra điều kiện chuyên môn cho SV làm ĐATN HK 1 năm học 2017-2018 (Lần 2)
Thông báo Lịch đăng ký seminar đánh giá chuyên môn Đồ án tốt nghiệp đợt HK1 năm học 2017-2018
Các bộ môn Công nghệ phần mềm, Mạng và Kỹ thuật máy tính, Công nghệ Đa phương tiện thông báo về việc Tổ chức seminar báo cáo chuyên môn tại Bộ môn đối với sinh viên làm đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2017-2018 như sau:
Thông báo kế hoạch đăng ký dự thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 3 năm 2017
Kết quả tiến độ Chuyên đề Tốt nghiệp HK1 năm học 2017-2018
Khoa CNTT thông báo Kết quả đánh giá tiến độ Chuyên đề Tốt nghiệp HK1 năm học 2017-2018 (lần 1 và lần 2) như sau:
Thông báo v/v Xét tốt nghiệp Đại học đợt tháng 10/2017
Thông báo lịch kiểm tra tiến độ thực hiện đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2017-2018
Thực hiện Kế hoạch học kỳ, tổ KHĐT thông báo lịch kiểm tra tiến độ thực hiện đồ án tốt nghiệp của sinh viên trong HK1 năm học 2017-2018