Tốt nghiệp
Danh sách Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
28/04/2017
07:30 ngày 05/05/2017, khoa CNTT tổ chức Lễ bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đợt HK2 năm học 2016-2017 theo 5 hội đồng.
Quyết định công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng (đợt xét tháng 3/2017)
28/04/2017
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo Quyết định số 127/QĐ-ĐHM của Viện Đại học Mở Hà Nội
QĐ công nhận học viên, sinh viên đạt Chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ đợt 1 năm 2017
25/04/2017
(số 180/QĐ-HĐTCĐRNLNN ngày 17/04/2017)
Thông báo lịch nhận giấy mời GV phản biện và lịch họp SV chuẩn bị tốt nghiệp đợt HK2 năm học 2016-2017 (20/04 12:45)
19/04/2017
BP KH-ĐT khoa CNTT thông báo
Thông báo Lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2016-2017 tại các bộ môn
30/03/2017
Các bộ môn CNPM, CNĐPT, M&KTMT thông báo lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án
Thông báo Lịch đăng ký seminar đánh giá chuyên môn Đồ án tốt nghiệp đợt HK2 năm học 2016-2017
19/03/2017
Các bộ môn Công nghệ phần mềm, Mạng và Kỹ thuật máy tính, Công nghệ Đa phương tiện thông báo về việc Tổ chức seminar báo cáo chuyên môn tại Bộ môn đối với sinh viên làm đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2016-2017 như sau:
Thông báo lịch Seminar Kiểm tra tiến độ đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2016-2017
24/02/2017
Thông báo lịch kiểm tra điều kiện chuyên môn đối với sinh viên làm đồ án học kỳ 2 năm học 2016-2017
11/01/2017
Thông báo v/v Kiểm tra tiến độ thực hiện chuyên đề tốt nghiệp của sinh viên trong HK2 năm học 2016 - 2017
10/01/2017
Thông báo Kết quả duyệt đề cương đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 (Lần 2)
03/01/2017
Khoa CNTT thông báo Kết quả duyệt Đề cương đề tài Đồ án Tốt nghiệp lần 2 như sau
Thông báo Thu bổ sung hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp đợt HK1 năm học 2016-2017
28/12/2016
Thông báo kết quả duyệt đề cương đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
28/12/2016
Khoa CNTT thông báo kết quả duyệt đề cương đồ án như sau
Thông báo triệu tập sinh viên họp chuẩn bị đăng ký Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
13/12/2016
Khoa CNTT triệu tập sinh viên có tên trong danh sách tới dự cuộc họp sinh viên chuẩn bị làm Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 như sau:
Danh sách Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2016 - 2017
06/12/2016
Kế hoạch đào tạo HK2, HK3 năm học 2016-2017
05/12/2016
Khoa CNTT thông báo Kế hoạch đào tạo HK2, HK3 năm học 2016-2017 như sau:
Thông báo Tổ chức seminar đánh giá lại chuyên môn một số đề tài chưa đạt (Bộ môn Công nghệ phần mềm)
02/12/2016
Thông báo lịch thi/bảo vệ đồ án tốt nghiệp Đại học học kỳ 1 năm 2016
28/11/2016
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch thi/bảo vệ đồ án tốt nghiệp đại học học kỳ 1 năm 2016, như sau:
Thông báo v/v Thu vét hồ sơ đăng ký bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017
24/11/2016
Thông báo họp sinh viên chuẩn bị công tác bảo vệ đồ án, thi tốt nghiệp năm 2016
23/11/2016
Khoa CNTT thông báo thời gian và địa điểm họp sinh viên chuẩn bị công tác bảo vệ đồ án, thi tốt nghiệp như sau:
Thông báo kết quả Seminar Chuyên môn Đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2016
20/11/2016